Wypadki i odszkodowania

Prawnicy ds. szkód osobowych* w Dublinie i całej Irlandii

Jeśli w konsekwencji czyjegoś zaniedbania doznałeś urazu lub choroby, możesz być uprawniony do odszkodowania.

Opowiedz nam o swojej sprawie

Służymy pomocą. Zadzwoń do nas już dziś +353 1 649 9900

Co to jest szkoda osobowa?

Szkoda osobowa to prawne określenie urazu lub choroby spowodowanych czyimś zaniedbaniem tudzież pogorszenia ich stanu. Jeśli doznałeś szkody w takich okolicznościach, możesz mieć prawo do dochodzenia roszczenia o rekompensatę.

Za jakie szkody osobowe można wnieść roszczenie?

Uraz może zmienić jakość Twojego życia. Brak pracy spowodowany uszczerbkiem na zdrowiu może też wpłynąć na miesięczny dochód gospodarstwa domowego. Do wypadków i urazów dochodzi, gdy najmniej się tego spodziewamy, na przykład na drodze, w pracy lub w miejscu publicznym. Nasi wyspecjalizowani prawnicy ds. szkód osobowych służą pomocą.

Działamy w Twojej sprawie

Kancelaria Tracey Solicitors LLP od 30 lat stale buduje zespół specjalistów oraz tworzy proces wspierający osoby poszkodowane w wypadkach w Irlandii. Dzięki temu możesz skupić się na powrocie do zdrowia, podczas gdy my działamy w Twojej sprawie. Nasz zespół prawników i doradców prawnych wyjaśni Ci szczegółowo proces w dostępnym języku, bez użycia żargonu oraz pomoże na każdym etapie sprawy.

Wypadki i odszkodowania

Jakiego urazu doznałeś?

Uraz lub choroba spowodowane czyimś zaniedbaniem mogą wynikać z wielu przyczyn. Pomożemy Ci w dochodzeniu roszczenia z tytułu uszczerbku na zdrowiu, niezależnie od tego, czy jest to uraz barku, ręki, czy też choroba zawodowa lub uraz psychologiczny.

Pokaż więcej typów urazów

Jak złożyć roszczenie odszkodowawcze w Irlandii?

Większość roszczeń nie trafia od razu do sądu. Prawo wymaga, aby w pierwszej kolejności kierowane były do Komisji ds. Szkód Osobowych  (Injuries Board). Wyjątek od tej reguły stanowią zaniedbania medyczne, niektóre przypadki napaści oraz roszczenia dotyczące wyłącznie urazów natury psychologicznej. Osoby poszkodowane często korzystają z pomocy prawnika przy składaniu wniosku do Injuries Board. Dzięki temu proces kompletacji potrzebnych dokumentów, raportów medycznych i dowodów przebiega płynnie i bez zbędnej zwłoki.

Jeśli uczestniczyłeś w wypadku, proces zgłoszenia roszczenia do Injuries Board wygląda następująco:

 1. Konsultacja z prawnikiem

  W ramach rozpoczęcia procesu zbierz następujące informacje i przekaż je swojemu prawnikowi:

  • Opis wypadku
  • Opis odniesionego uszczerbku na zdrowiu i wszelkie dowody, na przykład zdjęcia
  • Szczegóły dotyczące urazów, schorzeń, dolegliwości, incydentów bądź złożonych roszczeń przed wypadkiem
  • Informacje na temat wszelkich wydatków poniesionych w związku z wypadkiem, np. rachunki za leczenie itp.
  • Zapis z kamer monitoringu – prawnik może uzyskać go za Ciebie
  • Dane i opis osoby winnej
 2. Prawnik uzyskuje dokumentację medyczną

  Dokumentacja medyczna jest bardzo istotna, gdyż potwierdza odniesiony przez Ciebie uszczerbek na zdrowiu. Adwokat poprosi o podanie danych lekarza lub szpitala, pod opieką którego przebywałeś oraz wystąpi o raporty medyczne konieczne do wszczęcia sprawy.

 3. Adwokat przygotowuje wniosek do Injuries Board

  Po zgromadzeniu wszystkich potrzebnych informacji, prawnik przygotuje wniosek i w Twoim imieniu skieruje roszczenie do Injuries Board. Komisja potwierdzi otrzymanie aplikacji, poinformuje stronę odpowiedzialną za wypadek o wszczętej sprawie oraz udostępni jej kopię wniosku wraz z raportem lekarskim. W trakcie oceny roszczenia przez Injuries Board, dwuletni okres przedawnienia zostaje wstrzymany.

W Tracey Solicitors LLP staramy się, by każdy miał dostęp do porady prawnej, szczególnie osoby, które nie mają doświadczenia w zakresie roszczeń. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z nami pod numerem telefonu 01 649 9900 lub pod adresem e-mail: ask@traceysolicitors.ie i opisz swoją sprawę bezpośrednio naszemu doradcy prawnemu. Gwarantujemy poufność.

Jaki jest okres przedawnienia?

Okres przedawnienia zwany ‘Statute of Limitations’ to prawne ramy czasowe na złożenie wniosku odszkodowawczego. Z reguły wynosi 2 lata bez jednego dnia od chwili uświadomienia sobie uszczerbku na zdrowiu, która w większości przypadków oznacza datę wypadku. Jednak czasami poszkodowany nie odczuwa objawów urazu lub choroby przez jakiś czas. W takich sytuacjach okres przedawnienia to dzień, w którym odkryto szkodę.

Wypadki dzieci traktowane są nieco inaczej. Małoletni nie może wnieść roszczenia z tytułu uszczerbku na zdrowiu samodzielnie. Dwuletni czas przedawnienia zaczyna być odliczany po ukończeniu przez dziecko 18 lat. Niemniej jednak rodzic lub opiekun prawny może wnieść roszczenie w imieniu dziecka natychmiast po wypadku. Jest to korzystniejsze rozwiązanie, ponieważ tuż po wypadku łatwiej uzyskać dowody, co jednocześnie sprawia, że roszczenie ma silniejsze podstawy.

Warto nadmienić, że dwuletni okres przedawnienia zostaje wstrzymany na czas procesu w Injuries Board.

Dowiedz się więcej na temat okresu przedawnienia

Wycena i rozstrzygnięcie

Wycena wartości roszczenia

Rozpatrując Twoje roszczenie, Injuries Board kieruje się podobnymi przypadkami z przeszłości i na tej podstawie przygotowuje sugerowaną kwotę rekompensaty. Komisja odnosi się do wytycznych Rady Sądowniczej ws. szkód osobowych, które są wykorzystywane przez PIAB i sądy, aby zapewnić spójność przyznawania odszkodowań pieniężnych w skutecznych roszczeniach z tytułu uszczerbku na zdrowiu. Skorzystaj z naszego kalkulatora odszkodowań, aby dowiedzieć się, jakiej wysokości zadośćuczynienie możesz otrzymać.

Rozważenie wyceny Injuries Board

Po zapoznaniu się z roszczeniem, komisja Injuries Board zasugeruje kwotę odszkodowania, która może zostać wypłacona przez stronę odpowiedzialną. Następnie będziesz musiał rozważyć czy przyjąć propozycję, czy też ją odrzucić. Adwokat doradzi Ci i wskaże najlepszą drogę, jednak ostateczna decyzja będzie należeć do Ciebie.

 1. Możliwe scenariusze

  Możliwe są zatem dwa scenariusze:

  a. Zarówno Ty jak i strona winna akceptujecie kwotę odszkodowania zaproponowaną przez Komisję i sprawca zostanie wezwany do wypłaty należnego Ci odszkodowania.

  b. Ty lub strona ponosząca winę nie akceptujecie zaproponowanej wyceny. Wtedy należy wszcząć postępowanie sądowe przeciwko stronie odpowiedzialnej za odniesiony uraz.

 2. Czas na decyzję o przyjęciu lub odmowie wyceny

  Po otrzymaniu wyceny odszkodowania osoba składająca roszczenie (powód) ma 28 dni na przyjęcie lub odmowę oferty. Pozwany (osoba, przeciwko której złożono roszczenie) ma 21 dni na podjęcie takiej samej decyzji. Warto zauważyć, że jeśli poszkodowany nie odpowie na ofertę w ciągu 28 dni, Injuries Board automatycznie potraktuje to jako odrzucenie oferty.

 3. Konsekwencje przyjęcia wyceny

  Jeżeli obydwie strony sporu zaakceptują zasugerowaną przez Injuries Board ofertę, komisja wyda nakaz zapłaty rekompensaty. Po uregulowaniu kwoty, sprawa zostaje uznana za ostatecznie rozstrzygniętą. Oznacza to, że osoba składająca roszczenie nie może starać się o uzyskanie dodatkowego odszkodowania w późniejszym terminie.

 4. Konsekwencje odmowy wyceny

  Jeżeli jedna z zaangażowanych stron odrzuci proponowaną kwotę zadośćuczynienia, sprawa przejdzie do następnego etapu, jakim jest postępowanie sądowe w celu rozstrzygnięcia przez sędziego. Na tym etapie będziesz potrzebować pomocy radcy prawnego, który przygotuje pozew sądowy i dalej poprowadzi Twoje roszczenie.

Ugodowe rozstrzygnięcie sprawy

Większość roszczeń z tytułu uszczerbku na zdrowiu kończy się ugodowo, poza sądem. Nawet jeśli sprawa nie zostanie rozstrzygnięta w Injuries Board, prawdopodobnie nie zajdzie konieczność stawiennictwa na sali sądowej.

Przed rozprawą może zostać zorganizowane spotkanie ugodowe. Spotkasz się wtedy z Twoim adwokatem i radcą sądowym, którzy poprowadzą negocjacje w Twoim imieniu. Podczas negocjacji Twój zespół prawny będzie pertraktować z drugą stroną oraz na bieżąco informować Cię o postępach i propozycjach. W przypadku, gdy zaproponowane warunki okażą się satysfakcjonujące, wówczas sprawa zostanie uznana za zakończoną i ostatecznie rozstrzygniętą. Jeśli propozycja nie będzie akceptowalna, roszczenie zostanie skierowane na rozprawę sądową, na której sędzia podejmie ostateczną decyzję.

Obliczanie szkód

Osoba poszkodowana, która odniosła uraz, doznała szkody na mieniu lub innego typu szkody może wystąpić o zadośćuczynienie z tytułu strat w ramach roszczenia powypadkowego. W takiej sytuacji najlepiej skonsultować się z prawnikiem w celu omówienia sprawy. Poniesione straty nazywane są ‘szkodami’.

 1. Szkody zwyczajne

  Szkody zwyczajne to szkody niematerialne, takie jak ból, cierpienie fizyczne lub szkody emocjonalne i urazy psychiczne.

 2. Szkody szczególne

  Szkody szczególne dotyczą wydatków bieżących poniesionych w następstwie wypadku. Zazwyczaj składają się na nie:

  • Wydatki medyczne – opieka medyczna i koszty związane z przyszłym leczeniem, na przykład opłaty za wizyty lekarskie, szpitale, badania, prześwietlenia, leki lub zabiegi i rehabilitacja.
  • Wydatki za przejazdy – wszelkie koszty podróży bezpośrednio związane z wypadkiem/urazem, na przykład opłaty za przejazdy do i ze szpitala taksówką lub transportem publicznym, opłaty za parking.
  • Utrata zarobków – kwota utraconych zarobków związanych z niezdolnością do pracy po wypadku oraz kwota utraty dochodu w przyszłości zostaną obliczone i uwzględnione w końcowej kwocie odszkodowania.

  Dowiedz się więcej na temat kosztów.

 3. Pogorszenie jakości życia

  Pogorszenie jakości życia oznacza wpływ na radość i poziom życia danej osoby lub utratę sprawności do wykonania czynności, z którymi wcześniej nie miała problemu. Obrazuje niefinansowy wpływ, jaki uszczerbek na zdrowiu ma na pracę, życie rodzinne i społeczne danej osoby oraz uwzględnia wszystkie ograniczenia wynikające z odniesionego uszczerbku, które zostały narzucone osobie poszkodowanej nie z własnej winy.

 4. Szkody materialne

  Szkody materialne odnoszą się do szkód wyrządzonych na mieniu osobistym. Na przykład w wypadku drogowym szkodą materialną jest uszkodzenie samochodu.

Konsekwencje urazu lub choroby mogą się różnić u poszczególnych osób. Wysokość zadośćuczynienia, jest więc indywidualna. Nasi radcy prawni ds. roszczeń z tytułu uszczerbku na zdrowiu mają właściwe doświadczenie w tym zakresie i ocenią wartość rekompensaty, uwzględniając okoliczności Twojej sprawy. Dzięki temu masz gwarancje, że otrzymasz odszkodowanie na jakie zasługujesz.

Our helpful team

Potrzebujesz pomocy? Zapytaj!

Pomoc, którą oferujemy oparta jest na 30 latach doświadczenia oraz specjalistycznej wiedzy. W kontakcie z klientami nie posługujemy się żargonem prawniczym, używamy prostego języka i udzielamy praktycznych porad na każdym etapie sprawy.

Zadzwoń do nas już dziś: +353 1 649 9900 lub skontaktuj się z nami online.

Pomóż swojemu prawnikowi

Zbierz fakty związane z wypadkiem. Nie pomijaj nieistotnych dla Ciebie informacji, gdyż mogą się one okazać ważne. Dzięki temu adwokat będzie w stanie doradzić w Twojej sprawie i określić, czy masz podstawy do roszczenia. Pamiętaj także, aby uwzględnić okoliczności wypadku, co dokładnie robiłeś w czasie incydentu, kto w nim uczestniczył oraz czy są świadkowie zdarzenia.

Przygotowanie poniższych informacji i przekazanie ich adwokatowi przed rozpoczęciem procesu roszczenia jest istotne.

 • Dokładny opis zdarzenia i jego przyczyny.
 • Zdjęcia miejsca wypadku oraz elementów, które do niego doprowadziły.
 • Godzina i data incydentu.
 • Sprawdź czy istnieje zapis z monitoringu, na którym widać moment wypadku – adwokat może wystąpić o udostępnienie nagrania.
 • Dane naocznych świadków wypadku, jeśli to możliwe.
 • Raport medyczny, jeśli go posiadasz – w przeciwnym razie prawnik poprosi lekarza o jego sporządzenie.
 • Szczegóły dotyczące utraty zarobków spowodowanych incydentem.
 • Historia medyczna, jeśli cierpiałeś na jakieś schorzenia przed wypadkiem.
 • Informacje czy w przeszłości składałeś inne roszczenia z tytułu uszczerbku na zdrowiu.
 • Szczegóły dotyczące strony odpowiedzialnej za wypadek – prawidłowa identyfikacja jest kluczowa.
 • Lista wszelkich wydatków związanych z wypadkiem, na przykład koszty leczenia, koszty podróży, koszty opieki domowej lub inne wydatki związane z odniesionym uszczerbkiem na zdrowiu.

Co myślą o nas klienci

Naszym celem jest zapewnienie niezależnej i zrozumiałej porady prawnej. Dążymy do osiągnięcia możliwie najlepszych rezultatów dla naszych klientów.

Chciałam bardzo podziękować za poświęcony czas, cierpliwość i pomoc w załatwieniu wszystkiego. Dziękuję, szczególnie za to, że w tej trudnej chwili w moim życiu, komunikacja była bezbłędna, a usługi wzorowe. Gorąco polecam każdemu!
Spotkałem się z ogromnym profesjonalizmem pracowników, wysoką kulturą pracy i terminowością. Polecam.
Byłam pewna, że na każdym etapie otrzymywałam wspaniałe porady i celne wskazówki. Dziękuję za doprowadzenie mojej sprawy do pomyślnego rozwiązania.
Zobacz więcej rekomendacji klientów

O Tracey Solicitors LLP

Udzielając specjalistycznych usług oraz profesjonalnych porad, polegamy na ponad 30-letnim doświadczeniu prawnym w zakresie roszczeń powypadkowych.

Pomożemy Ci w zgłoszeniu roszczenia i dołożymy wszelkich starań, abyś zrozumiał każdy etap procesu prawnego.

Kontakt

Nasz przyjazny zespół czeka na Twój kontakt. Linia telefoniczna jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-17:00.

+353 1 649 9900

Możesz też wypełnić formularz, a my do Ciebie oddzwonimy.