Legal Guides

Kalkulator odszkodowania

Szkoda osobowa to nic innego jak urazy fizyczne oraz psychiczne, które poszkodowany odniósł z winy innej osoby. Osoba, która doznała uszczerbku na zdrowiu zazwyczaj może oczekiwać odszkodowania za poniesione straty.

Potrzebujesz porady prawnej?

Na jakie odszkodowanie mogę liczyć?

Jedno z najczęściej zadawanych pytań przez osoby, które chcą wnieść roszczenie z tytułu uszczerbku na zdrowiu dotyczy wysokości odszkodowania. Jest to trudne pytanie, ponieważ wysokość odszkodowania zależy od wielu czynników i nawet prawnik ds. uszczerbku na zdrowiu nie udzieli na nie jednoznacznej odpowiedzi. Przydatnym narzędziem do oszacowania kwoty roszczenia odszkodowawczego są wytyczne Rady Sądownictwa dotyczące uszczerbku na zdrowiu z 2021 r.

Czym są Wytyczne Rady Sądownictwa dotyczące uszczerbku na zdrowiu?

Wytyczne Rady Sądownictwa dotyczące uszczerbku na zdrowiu dostarczają nam ogólnych wskazówek dotyczących wysokości odszkodowania, które może zostać przyznane w przypadku roszczenia z tytułu uszczerbku na zdrowiu i mają one zastosowanie podczas oceny takiego roszczenia przez Komisję ds. Szkód Osobowych (Injuries Board). Nowe wytyczne zostały wprowadzone przez Radę Sądownictwa 6 marca 2021 r. Możemy dzięki nim dowiedzieć się, jakie kwoty odszkodowania z tytułu uszczerbku na zdrowiu zostały przyznane w przeszłości i oszacować, jakie odszkodowanie może zostać przyznane na podstawie konkretnych obrażeń danej osoby.

Rozstrzygnięcie sprawy

Roszczenia o odszkodowanie uwzględniają pewne aspekty uszczerbku na zdrowiu wraz z wpływem jaki uraz ma lub będzie mieć na jakość życia osoby poszkodowanej oraz jej zdolność do zarabiania pieniędzy. Wysokość roszczenia o odszkodowanie jest ustalana z uwzględnieniem następujących aspektów:

 • Ból/cierpienie i spadek jakości życia/radości z życia
 • Utrata dochodu w wyniku urazu
 • Rachunki medyczne związane z urazem
 • Utrata przyszłych dochodów w wyniku urazu
 • Koszt przyszłej opieki medycznej

Jak stopień urazu wpływa na wysokość przyznanego odszkodowania*?

Wytyczne Rady Sądownictwa dotyczące uszczerbku na zdrowiu oraz liczby, które znajdują się poniżej, różnią się w zależności od stopnia obrażeń ciała. Stopień obrażeń ciała jest najczęściej klasyfikowany w następujący sposób:

1. Lekki

Uraz, po którym zazwyczaj następuje powrót do pełnej lub niemal pełnej sprawności.

2. Średni

Uraz, po którym sprawność w znacznej mierze zostaje odzyskana, lecz utrzymują się pewne dolegliwości, które mogą wpływać na jakość życia i/lub utrudniać wykonywanie codziennych czynności. Ogólnie jednak rzecz biorąc, po tego typu urazach pełny powrót do zdrowia jest możliwy.

3. Średnio-ciężki

Uraz powodujący długotrwałą/trwałą niezdolność do pracy lub fizyczne ograniczenia, które wpływają na uszkodzoną część ciała.

4. Ciężki lub trwały

Uraz poważnie wpływający na jakość życia osoby poszkodowanej w różnych jego obszarach, w tym na zdolność do wykonywania prostych, codziennych czynności. Powoduje długotrwały i poważny ból oraz/lub wymaga ciągłej opieki medycznej.

Co jeśli odniosłem kilka różnych urazów?

Jeśli doznałeś więcej niż jednego typu urazu, to miej na uwadze, że zsumowanie różnych wartości nie da Ci dokładnego szacunku odszkodowania. Oceniając Twój uraz, Injuries Board przede wszystkim przyjrzy się najpoważniejszemu urazowi, a dopiero w następnej kolejności uwzględni inne, mniej poważne obrażenia, aby ustalić ostateczną kwotę odszkodowania.

Jak korzystać z kalkulatora odszkodowań:

Szacunki odszkodowań zawarte w poniższym, interaktywnym kalkulatorze odszkodowań mają na celu przedstawienie ogólnych kwot odszkodowań w oparciu o wytyczne Rady Sądownictwa dotyczące uszczerbku na zdrowiu. Nie ma ją natomiast na celu przedstawienia szczegółowych szacunków dotyczących wysokości odszkodowania, które może zostać przyznane. Jeśli wniesiesz roszczenie w sprawie dotyczącej uszczerbku na zdrowiu, Injuries Board oceni Twoją sprawę i zaproponuje kwotę odszkodowania w oparciu o stopień obrażeń, długość okresu rekonwalescencji i rezultat rekonwalescencji.

 • Zidentyfikuj kategorię związaną z Twoim urazem
 • Oceń stopień urazu
 • Sprawdź zakres odszkodowania za uraz
 • Uwzględnij wszystkie urazy
 • Najedź myszką na ikony znajdujące się przy różnych częściach ciała, aby zobaczyć szacunkowe wartości odszkodowań

1. Urazy skutkujące skróceniem oczekiwanej długości życia

 • Do €550 000

2. Urazy związane z paraliżem

Tetraplegia

 • €400 000 – €550 000

Paraplegia

 • €320 000 – €450 000

3. Urazy głowy

Najcięższe uszkodzenie mózgu

 • Do €550 000

Ciężkie uszkodzenie mózgu

 • €300 000 – €400 000

Poważne i średnie uszkodzenie mózgu

 • Średnia lub ciężka niepełnosprawność intelektualna. Osoba poszkodowana nie jest całkowicie zależna, ale wymaga stałej opieki: €200 000 – €350 000
 • Lekka lub średnia niepełnosprawność intelektualna. Osoba poszkodowana nie jest całkowicie zależna i nie wymaga stałej opieki: €120 000 – €220 000
 • Następuje duża poprawa. Osoba poszkodowana może wrócić do normalnego życia społecznego i do jakiejś formy pracy, ale powrót do pełnej sprawności nie jest gwarantowany: €60 000 – €140 000
 • Uszkodzenie mózgu podobne jak w punkcie powyżej, ale osoba poszkodowana jest w stanie podjąć taką samą pracę jak przed urazem: €25 000 – €60 000

Lekkie uszkodzenie mózgu lub uraz głowy

 • Lekkie uszkodzenie mózgu, w przypadku którego powrót do zdrowia jest możliwy w ciągu 2-5 lat: €12 000 – €25 000
 • Lekkie uszkodzenie mózgu, w przypadku którego powrót do zdrowia jest możliwy w ciągu 1-2 lat: €6 000 – €12 000
 • Lekkie uszkodzenie mózgu, w przypadku którego powrót do zdrowia jest możliwy w ciągu 6 miesięcy lub roku: €3 000 – €6 000
 • Lekkie uszkodzenie mózgu, w przypadku którego powrót do zdrowia jest możliwy w ciągu 6 miesięcy: €500 – €3 000

Padaczka

 • Duży napad padaczkowy: €120 000 – €180 000
 • Mały napad padaczkowy: €70 000 – €140 000

Inne stany padaczkowe

 • €10 000 – €37 000

4. Urazy psychiczne

Ciężki uraz psychiczny

 • €80 000 – €170 000

Poważny uraz psychiczny

 • €40 000 – €80 000

Średni uraz psychiczny

 • €15 000 – €40 000

Lekki uraz psychiczny

 • €500 – €15 000

Zespół stresu pourazowego (PTSD)

Ciężkie PTSD

 • €60 000 – €120 000

Poważne PTSD

 • €35 000 – €80 000

Średnie PTSD

 • €10 000 – €35 000

Lekkie PTSD

 • €500 – €10 000

5. Urazy zaburzające zmysły

Urazy zaburzające wzrok

Całkowita ślepota i głuchota

 • €400 000 – €500 000

Całkowita ślepota

 • €270 000 – €400 000

Utrata widzenia w jednym oku/utrata jednego oka wraz z pogorszeniem widzenia w drugim oku

 • €120 000 – €300 000

Utrata jednego oka/utrata widzenia w jednym oku

 • €80 000 – €120 000

Poważna, ale nie całkowita utrata wzroku na jedno oko

 • €45 000 – €70 000

Lekkie, ale trwałe zaburzenie widzenia na jedno oko

 • €15 000 – €45 000

Lekkie urazy oczu

 • €500 – €15 000

Głuchota

Całkowita głuchota oraz utrata mowy lub duże zaburzenie mowy

 • €200 000 – €350 000

Całkowita głuchota

 • €150 000 – €220 000

Całkowita utrata słuchu w ciągu roku

 • €55 000 – €80 000

Częściowa utrata słuchu/szum uszny

 • Ciężki szum uszny i częściowa utrata słuchu: €35 000 – €55 000
 • Średni szum uszny i częściowa utrata słuchu: €18 000 – €35 000
 • Lekki lub okazjonalny szum uszny i częściowa utrata słuchu: €500 – €18 000

Zaburzenia smaku i zapachu

Całkowita utrata zapachu i smaku

 • €60 000 – €80 000

Znacząca utrata zapachu i smaku

 • €40 000 – €60 000

Całkowita utrata zapachu

 • €30 000 – €45 000

Częściowa utrata zapachu

 • €10 000 – €25 000

Całkowita utrata smaku

 • €20 000 – €35 000

Częściowa utrata smaku

 • €7 500 – €20 000

6. Urazy narządów wewnętrznych

Urazy klatki piersiowej w wyniku stłuczenia

 • Poważne urazy klatki piersiowej (takie jak całkowite usunięcie jednego płuca lub poważne uszkodzenie serca): €150 000 – €210 000
 • Urazy klatki piersiowej i/lub płuc(a): €90 000 – €175 000
 • Uszkodzenie klatki piersiowej i płuc(a): €30 000 – €90 000
 • Stosunkowo prosty uraz (np. pojedyncza rana kłuta) powodujący trwałe uszkodzenie tkanki, ale bez znaczącego, długoterminowego wpływu na pracę płuc: €15 000 – €30 000
 • Uszkodzenia spowodowane wdychaniem dymu, które nie są na tyle poważne, aby trwale zakłócić pracę płuc: €1 000 – €15 000
 • Urazy prowadzące do zapadnięcia się płuc, z których można w pełni wyzdrowieć w stosunkowo krótkim czasie i bez komplikacji: €1 000 – €15 000
 • Złamania żeber lub urazy tkanek miękkich powodujące silny ból i krótkotrwałą niepełnosprawność: €1 000 – €15 000

Choroba płuc

 • Dla młodej osoby z poważną niepełnosprawnością, u której istnieje prawdopodobieństwo postępującego pogorszenia prowadzącego do przedwczesnej śmierci: €150 000 – €210 000
 • Rak płuc (zwykle u osoby starszej) powodujący silny ból i prowadzący do pogorszenia jakości życia oraz utrudnienia codziennego funkcjonowania: €100 000 – €175 000
 • Choroba płuc powodująca rozedmę płuc, pogorszenie czynności płuc, zaburzenia oddychania, przewlekły i/lub częsty kaszel, zaburzenia snu i/lub ograniczenie aktywności fizycznej: €60 000 – €120 000
 • Średnia lub ciężka azbestoza ze znacznym upośledzeniem funkcji i pogorszeniem jakości życia: €60 000 – €120 000
 • Średnia lub ciężka azbestoza ze znacznym upośledzeniem funkcji i pogorszeniem jakości życia: €20 000 – €60 000
 • Zgrubienie opłucnej z zaburzeniem czynności: €40 000 – €120 000
 • Płytki opłucnowe: €500 – €2 000

Astma i inne choroby układu oddechowego

 • Ciężka i powodująca niepełnosprawność astma z przewlekłym i regularnym kaszlem, zaburzeniami snu, poważnym upośledzeniem aktywności fizycznej i utratą radości z życia: €60 000 – €120 000
 • Przewlekła astma powodująca trudności w oddychaniu i wymagająca korzystania z inhalatora: €30 000 – €60 000
 • Stosunkowo łagodne objawy astmatyczne, najczęściej spowodowane ekspozycją na szkodliwe toksyny: €12 500 – €30 000
 • Choroba powodująca trudności w oddychaniu (niemal prowadząca do duszności) wymagająca dość częstego korzystania z inhalatora: €30 000 – €60 000
 • Zapalenie oskrzeli i/lub świszczący oddech, które nie prowadzą do poważnych powikłań. Możliwy powrót do pełnego lub prawie pełnego zdrowia: €10 000 – €20 000
 • Łagodne schorzenia układu oddechowego, w tym łagodne zapalenie oskrzeli niewymagające specjalistycznej interwencji i ustępujące w ciągu dwunastu miesięcy: €3 500 – €7 500

Układ trawienny

 • Uraz powodujący poważne uszkodzenia oraz przewlekły ból lub dyskomfort: €45 000 – €85 000
 • Poważny uraz powodujący długotrwałe lub trwałe powikłania: €20 000 – €45 000
 • Przeszywające rany kłute lub cięcia w zakładzie pracy: €8 000 – €20 000
 • Ciężka toksykoza powodująca poważny, ostry ból, wymioty, biegunkę i gorączkę, wymaga hospitalizacji na kilka dni lub tygodni oraz występuje nietrzymania moczu: €50 000 – €100 000
 • Zatrucie pokarmowe powodujące umiarkowane objawy, w tym wymioty, dyskomfort, skurcze żołądka, zaburzenia czynności jelit i zmęczenie: €6 000 – €20 000
 • Różne stopnie uciążliwego bólu, skurczów i biegunki utrzymujące się przez kilka dni lub tygodni: €500 – €6 000

Układ rozrodczy: męski

Całkowita utrata narządów rozrodczych

 • €150 000 – €250 000

Utrata jądra

 • €24 000 – €30 000

Impotencja i utrata sprawności seksualnej

 • Młody mężczyzna z trwałą, całkowitą impotencją, utratą sprawności seksualnej i bezpłodnością: €135 000 – €190 000
 • Całkowita, trwała impotencja mężczyzny w średnim wieku posiadającego dzieci: €50 000 – €100 000
 • Całkowita, trwała impotencja mężczyzny w podeszłym wieku: €10 000 – €50 000

Bezpłodność bez impotencji

 • Młody mężczyzna: €100 000 – €150 000
 • Głowa rodziny, mężczyzna, który nie może mieć więcej dzieci: €40 000 – €80 000
 • Starszy mężczyzna posiadający dzieci: €10 000 – €20 000
 • Przypadki, w których bezpłodność stanowi głównie kwestię ujmy w poczuciu własnej wartości : €5 000 – €10 000

Układ rozrodczy: kobiecy

 • Bezpłodność z powodu urazu lub choroby, z ciężką depresją i lękami oraz możliwy ból i blizny lub inne powikłania medyczne oraz gdy zgłaszająca roszczenie nie ma dzieci: €150 000 – €250 000
 • Bezpłodność z powodu urazu lub choroby, z ciężką depresją i lękami oraz możliwy ból i blizny lub inne powikłania medyczne oraz gdy zgłaszająca roszczenie ma dzieci: €50 000 – €150 000
 • Niepłodność w przypadku osoby, która i tak nie miałaby dzieci: €8 000 – €17 000
 • Nieudana sterylizacja prowadząca do niechcianej ciąży bez poważnych skutków psychologicznych lub depresji: €17 500 – €30 000
 • Opóźnienie w diagnozie ciąży pozamacicznej, ale bez wpływu na płodność: €5 000 – €27 000

Nerka

 • Poważne i trwałe uszkodzenie lub utrata obu nerek: €170 000 – €240 000
 • Poważny uraz stwarzający duże ryzyko całkowitej utraty naturalnej sprawności nerek: €80 000 – €120 000
 • Utrata jednej nerki bez uszkodzenia drugiej: €36 000 – €55 000

Jelita

 • Utrata naturalnej funkcji jelit i całkowita utrata funkcji i kontroli układu moczowego: €150 000 – €250 000
 • Całkowita utrata funkcji naturalnych i konieczność przeprowadzenia kolostomii: €115 000 – €185 000
 • Parcie naglące i bierne nietrzymanie moczu: €55 000 – €95 000
 • Ciężkie urazy jamy brzusznej powodujące upośledzenie funkcji znajdujących się tam narządów: €55 000 – €80 000
 • Inne urazy jelit, w tym urazy penetrujące powodujące trwałe uszkodzenia, ale z ewentualnym powrotem do ich naturalnych funkcji i odzyskania kontroli: €10 000 – €25 000

Pęcherz moczowy

 • Całkowita utrata funkcji i kontroli: 115 000 – 160 000
 • Poważne upośledzenie kontroli nad pęcherzem z bólem i nietrzymaniem moczu: €50 000 – €90 000
 • Niepełna regeneracja z długotrwałą ingerencją w naturalne funkcje: €23 000 – €40 000

Śledziona

 • Utrata śledziony przy ciągłym ryzyku infekcji i zaburzeń wewnętrznych: €28 000 – €40 000
 • W przypadkach, gdzie powyższe ryzyko nie występuje lub jest minimalne: €5 000 – €12 000

Przepuklina

 • Przepuklina, po której wyleczeniu występuje ciągły ból i/lub ograniczenie aktywności fizycznej, w tym uprawiania sportu lub wykonywania pracy: €25 000 – €50 000
 • Bezpośrednia przepuklina pachwinowa z pewnym ryzykiem nawrotu po operacji: €12 000 – €20 000
 • Nieskomplikowana pośrednia przepuklina pachwinowa bez innych powiązanych urazów lub uszkodzeń brzucha: €4 000 – €12 000

7. Urazy ortopedyczne

Urazy szyi

Najpoważniejsze urazy szyi

 • Uraz szyi związany z niepełną paraplegią lub powodujący trwały niedowład spastyczny czterokończynowy: €150 000 – €300 000
 • Urazy zwykle obejmujące poważne złamania lub uszkodzenia krążków międzykręgowych kręgosłupa szyjnego: €100 000 – €150 000

Ciężkie i poważne urazy szyi

 • Złamania lub zwichnięcia, które mogą wymagać usztywnienia kręgosłupa lub wywołać poważne uszkodzenia tkanek miękkich i/lub zerwania ścięgien, co może doprowadzić do przewlekłych schorzeń i znacznego stopnia niepełnosprawności o trwałym charakterze: €70 000 – €100 000
 • Urazy obejmujące mniej poważne złamania i zwichnięcia niż wyżej wymienione, ale które mimo wszystko wywołują poważne objawy i/lub ból, który jest trwały lub nawracający: €50 000 – €70 000
 • Przypadki dotyczące urazów tkanek miękkich lub urazów skrętnych oraz poważniejsze uszkodzenia krążka międzykręgowego skutkujące spondylozą szyjną, poważnym ograniczeniem ruchu, stałym lub nawracającym bólem, sztywnością lub dyskomfortem: €35 000 – €50 000

Średnie urazy szyi

 • Urazy, które mogły przyspieszyć i/lub zaostrzyć wcześniej istniejące schorzenia w krótkim czasie, zwykle krótszym niż pięć lat: €12 000 – €23 000

Lekkie urazy szyi

 • Urazy, w przypadku których następuje znaczna poprawa w ciągu roku lub dwóch lat: €6 000 – €12 000
 • Urazy, w przypadku których następuje znaczna poprawa w ciągu sześciu miesięcy lub roku: €3 000 – €6 000
 • Urazy, w przypadku których następuje znaczna poprawa w ciągu sześciu miesięcy: €500 – €3 000

Urazy pleców:

Najcięższe urazy pleców

 • €150 000 – €300 000

Ciężkie i poważne urazy pleców

 • €90 000 – €140 000

Dyskopatie, złamania kręgów lub trzonów kręgowych oraz urazy tkanek miękkich

 • €50 000 – €90 000

Średnie urazy pleców

 • €20 000 – €55 000

Lekkie urazy pleców

 • Urazy, w przypadku których następuje znaczna poprawa w ciągu 2-5 lat i nie jest wymagana operacja: €12 000 – €20 000
 • Urazy, w przypadku których następuje znaczna lub zadowalająca poprawa w ciągu 1-2 lat i nie jest wymagana operacja: €6 000 – €12 000
 • Urazy, w przypadku których następuje znaczna poprawa w ciągu 6 miesięcy lub roku i nie jest wymagana operacja: €3 000 – €6 000
 • Urazy, w przypadku których następuje znaczna poprawa w ciągu sześciu miesięcy: €500 – €3 000

Miednica i biodra:

Ciężkie urazy miednicy i bioder

 • €100 000 – €165 000

Poważne urazy miednicy i bioder

 • €75 000 – €100 000

Urazy obejmujące złamanie panewki, zapalenie kości udowej lub stawu biodrowego wymagające wymiany stawu biodrowego

 • €50 000 – €75 000

Średnie urazy miednicy i bioder

 • €30 000 – €65 000

Lekkie urazy miednicy i bioder

 • Urazy, w przypadku których następuje znaczna poprawa w ciągu 2-5 lat: €12 000 – €20 000
 • Urazy, w przypadku których następuje znaczna poprawa w ciągu 1-2 lat: €6 000 – €12 000
 • Urazy, w przypadku których następuje znaczna poprawa w ciągu 6 miesięcy lub roku: €3 000 – €6 000
 • Urazy, w przypadku których następuje znaczna poprawa w ciągu 6 miesięcy: €500 – €3 000

Urazy barków

Ciężkie urazy barków

 • €100 000 – €150 000

Poważne urazy barków

 • €40 000 – €75 000

Średnie urazy barków

 • €18 000 – €35 000

Lekkie urazy barków

 • Urazy, w przypadku których następuje znaczna poprawa w ciągu 2 lat: €6 000 – €12 000
 • Urazy, w przypadku których następuje znaczna poprawa w ciągu 1 roku: €3 000 – €6 000
 • Urazy, w przypadku których następuje znaczna poprawa w ciągu 6 miesięcy: €500 – €3 000

Amputacja kończyny górnej

Utrata obu kończyn górnych

 • €300 000 – €475 000

Utrata jednej kończyny górnej

 • Utrata całej kończyny, amputacja powyżej ramienia: €140 000 – €230 000
 • Amputacja powyżej łokcia: €120 000 – €175 000
 • Amputacja poniżej łokcia: €100 000 – €150 000

Inne urazy kończyny górnej

Inne urazy kończyny górnej (ciężkie)

 • €50 000 – €150 000

Inne urazy kończyny górnej (średnie)

 • €20 000 – €50 000

Inne urazy kończyny górnej (lekkie)

 • €5 000 – €20 000

Urazy łokcia

Poważne urazy łokcia

 • €40 000 – €72 500

Średnie urazy łokcia

 • €17 000 – €40 000

Lekkie urazy łokcia

 • €1 000 – €15 000

Urazy nadgarstka

Ciężkie urazy nadgarstka

 • €60 000 – €80 000

Poważne urazy nadgarstka

 • €40 000 – €60 000

Średnie urazy nadgarstka

 • €20 000 – €40 000

Lekkie urazy nadgarstka

 • Urazy, w przypadku których następuje znaczna lub zadowalająca poprawa w ciągu 2-5 lat i nie jest wymagana operacja: €10 000 – €18 00€
 • Urazy, w przypadku których następuje znaczna poprawa w ciągu 6 miesięcy – 2 lat i nie jest wymagana operacja: €3 000 – €10 000
 • Urazy, w przypadku których następuje znaczna poprawa w ciągu 6 miesięcy: €500 – €3 000

Urazy dłoni oraz urazy kciuka i palców

Utrata obu dłoni lub sprawności w obu dłoniach

 • €200 000 – €350 000

Poważne uszkodzenie obu dłoni powodujące trwałą niesprawność lub znaczną utratę sprawności

 • €120 000 – €180 000

Utrata dłoni lub sprawności w dłoni

 • €100 000 – €150 000

Poważne urazy dłoni

 • €50 000 – €100 000

Ciężkie złamania palców

 • €20 000 – €50 000

Mniej poważne urazy dłoni

 • €17 000 – €40 000

Średnie urazy dłoni

 • €10 000 – €25 000

Całkowita lub częściowa utrata kciuka

 • €40 000 – €67 500

Poważne urazy kciuka

 • €20 000 – €40 000

Średnie urazy kciuka

 • €15 000 – €25 000

Lekkie urazy dłoni, palców i kciuka

 • €1 000 – €12 000

Całkowita utrata palca wskazującego

 • €25 000 – €35 000

Częściowa utrata palca wskazującego

 • €15 000 – €25 000

Inne urazy lub złamania palca wskazującego

 • €500 – €15 000

Całkowita utrata palca środkowego

 • €20 000 – €30 000

Częściowa utrata palca środkowego

 • €12 000 – €20 000

Inne urazy lub złamania palca środkowego

 • €500 – €12 000

Całkowita utrata palca serdecznego

 • €17 500 – €27 500

Częściowa utrata palca serdecznego

 • €10 000 – €17 500

Inne urazy lub złamania palca serdecznego

 • €500 – €10 000

Całkowita utrata palca małego

 • €12 000 – €25 000

Częściowa utrata palca małego

 • €7 500 – €12 000

Inne urazy lub złamania palca małego

 • €500 – €7 500

Choroba wibracyjna, zespół wibracyjny (ang. VWF, HAVS)

Ciężki przypadek

 • €25 000 – €45 000

Poważny przypadek

 • €20 000 – €30 000

Średni przypadek

 • €8 000 – €20 000

Lekki przypadek

 • €1 000 – €5 000

Inne schorzenia kończyn górnych

Utrzymująca się niepełnosprawność mimo operacji

 • €20 000 – €40 000

Utrzymujące się objawy o zmiennym stopniu nasilenia

 • €12 000 – €20 000

Objawy ustępujące w ciągu dwóch lat

 • €6 000 – €12 000

Powrót do pełni zdrowia w ciągu roku

 • €500 – €6 000

Amputacja nogi

Utrata obu nóg

 • €280 000 – €400 000

Amputacja obu stóp lub nóg poniżej kolan

 • €200 000 – €300 000

Amputacja nogi powyżej kolana

 • €120 000 – €160 000

Amputacja jednej stopy lub nogi poniżej kolana

 • €100 000 – €140 000

Inne urazy nóg

Najcięższe urazy z wyjątkiem amputacji

 • €100 000 – €160 000

Ciężkie urazy nóg

 • €90 000 – €130 000

Poważne urazy nóg

 • €75 000 – €100 000

Średnie urazy nóg

 • €50 000 – €75 000

Lekkie urazy nóg

 • Złamanie kości udowej bez uszkodzeń powierzchni stawowych: €12 000 – €20 000
 • Złamania kości piszczelowej lub strzałkowej lub urazy tkanek miękkich: €7 500 – €15 000
 • Różnego typu urazy tkanek miękkich, rany szarpane i cięte, siniaczenie lub stłuczenia: €3 000 – €7 500
 • Takie same urazy jak w punkcie (iii) powyżej, ale wszystkie objawy ustępują w ciągu 6 miesięcy: €500 – €3 000

Urazy kolana

Ciężkie urazy kolan

 • Przypadki, gdzie doszło do uszkodzenia stawu, rozwoju choroby zwyrodnieniowej stawów, poważnego uszkodzenia więzadeł, wymagane było długotrwałe leczenie, odczuwany był silny ból i doszło do utraty sprawności: €75 000 – €110 000
 • Złamanie nogi sięgające do stawu kolanowego, powodujące ból, który jest stały i ogranicza ruch lub upośledza sprawność: €55 000 – €75 000
 • Utrzymujące się objawy w postaci bólu lub dyskomfortu i ograniczenia ruchu lub niestabilności lub deformacji z ryzykiem wystąpienia zmian zwyrodnieniowych i koniecznością poddania się operacji: €35 000 – €55 000

Średnie urazy kolan

 • €15 000 – €35 000

Lekkie urazy kolan

 • Urazy, w przypadku których następuje znaczna poprawa zdrowia w ciągu 1-2 lat: €6 000 – €12 000
 • Urazy, w przypadku których następuje znaczna poprawa zdrowia w ciągu 6 miesięcy lub roku i nie jest wymagana operacja: €3 000 – €6 000
 • Urazy, w przypadku których następuje znaczna poprawa zdrowia w ciągu 6 miesięcy: €500 – €3 000

Urazy stawu skokowego

Ciężkie urazy stawu skokowego

 • €70 000 – €100 000

Poważne urazy stawu skokowego

 • €45 000 – €70 000

Średnie urazy stawu skokowego

 • €20 000 – €45 000

Lekkie urazy stawu skokowego

 • Urazy, w przypadku których następuje znaczna lub zadowalająca poprawa w ciągu 2-5 lat i nie jest wymagana operacja: €12 000 – €20 000
 • Urazy, w przypadku których następuje znaczna poprawa w ciągu od 6 miesięcy do 2 lat i nie jest wymagana operacja: €6 000 – €12 000
 • Urazy, w przypadku których następuje znaczna poprawa w ciągu 6 miesięcy: €500 – €3 000

Urazy ścięgna Achillesa

Ciężkie urazy ścięgna Achillesa

 • €40 000 – €55 000

Poważne urazy ścięgna Achillesa

 • €25 000 – €40 000

Średnie urazy ścięgna Achillesa

 • €18 000 – €25 000

Lekkie urazy ścięgna Achillesa

 • Urazy, w przypadku których następuje znaczna poprawa w ciągu 1-2 lat: €6 000 – €12 000
 • Urazy, w przypadku których następuje znaczna poprawa w ciągu od 6 miesięcy do 1 roku: €3 000 – €6 000
 • Urazy, w przypadku których następuje znaczna poprawa w ciągu 6 miesięcy: €500 – €3 000

Inne urazy stóp

Najcięższe urazy stóp

 • €90 000 – €150 000

Ciężkie urazy stóp

 • €80 000 – €130 000

Poważne urazy stóp

 • €38 000 – €75 000

Średnie urazy stóp

 • €20 000 – €45 000

Lekkie urazy stóp

 • Urazy, w przypadku których następuje znaczna lub zadowalająca poprawa w ciągu 2-5 lat i nie jest wymagana operacja: €12 000 – €20 000
 • Urazy, w przypadku których następuje znaczna poprawa w ciągu 1-2 lat i nie jest wymagana operacja: €6 000 – €12 000
 • Urazy, w przypadku których następuje znaczna poprawa w ciągu 6 miesięcy lub roku i nie jest wymagana operacja: €3 000 – €6 000
 • Urazy, w przypadku których następuje znaczna poprawa w ciągu 6 miesięcy: €500 – €3 000

Urazy palców stóp

Amputacja wszystkich palców jednej stopy

 • €50 000 – €75 000

Amputacja dużego palca u stopy

 • €28 000 – €45 000

Inne urazy palców stóp (ciężkie)

 • €25 000 – €40 000

Inne urazy palców stóp (poważne)

 • €15 000 – €25 000

Inne urazy palców stóp (średnie)

 • €8 000 – €15 000

Inne urazy palców stóp (lekkie)

 • Jednoznaczne urazy, które zostały wyleczone w ciągu 12-24 miesięcy: €7 000 – €10 000
 • Jednoznaczne urazy, które w znacznej mierze zostały wyleczone w ciągu 12 miesięcy: €500 – €7 000

8. Przewlekłe bóle

Kompleksowy zespół bólu regionalnego (CRPS)

Ta dolegliwość charakteryzuje się silnym, palącym bólem, który może sprawić, że poruszanie się czy nawet dotykanie bolącej kończyny jest nie do zniesienia.

CRPS (ciężkie przypadki)

 • €65 000 – €95 000

CRPS (umiarkowane przypadki)

 • €35 000 – €65 000

Inne bóle pourazowe

Ciężkie przypadki

 • €50 000 – €75 000

Umiarkowane przypadki

 • €30 000 – €50 000

9. Urazy twarzy

Najcięższe przypadki blizn

 • €80 000 – €200 000

Ciężkie przypadki blizn

 • €60 000 – €80 000

Poważne przypadki blizn

 • €30 000 – €60 000

Umiarkowane przypadki blizn

 • €7 000 – €30 000

Lekkie przypadki blizn

 • €500 – €7 000

Złamania części twarzowej czaszki

Złamanie części twarzowej czaszki typu Le Fort

 • €50 000 – €80 000

Wieloodłamkowe złamanie części twarzowej czaszki

 • €25 000 – €50 000

Złamania nosa

 • Poważne lub wieloodłamkowe złamania wymagające wielu operacji i/lub powodujące trwałe uszkodzenie dróg oddechowych, trudności w oddychaniu i/lub uszkodzenie nerwów i/lub dróg łzowych i/lub deformacje twarzy: €25 000 – €50 000
 • Złamanie z przemieszczeniem, które wymagało operacji i po którym nastąpił powrót do zdrowia. Zależnie od czasu trwania objawów, jak np. trudności w oddychaniu: €10 000 – €25 000
 • Złamanie z przemieszczeniem wymagające jedynie manipulacji: €3 000 – €5 000
 • Proste, nieprzemieszczone złamanie, prawidłowo zagojone: €500 – €3 000

Złamania kości policzkowych

 • Poważne złamania wymagające operacji, z trwałymi dolegliwościami, takimi jak drętwienie policzków i warg lub rodzaj deformacji: €25 000 – €50 000
 • Proste złamanie kości policzkowych, w przypadku którego konieczna jest operacja rekonstrukcyjna, ale po którym następuje całkowite zagojenie lub deformacje są minimalne: €10 000 – €25 000
 • Proste złamanie kości policzkowej, w przypadku którego nie jest wymagana żadna operacja i dochodzi do całkowitego zagojenia: €500 – €6 000

Złamania szczęki

 • Bardzo poważne złamania wieloodłamkowe, po których następuje długie leczenie i występują trwałe konsekwencje, w tym silny ból, trudność w jedzeniu, parestezje i/lub ryzyko zapalenia stawów: €50 000 – €80 000
 • Poważne złamanie z trwałymi konsekwencjami, takimi jak trudności z otwieraniem ust lub z jedzeniem lub parestezja w okolicy żuchwy: €30 000 – €60 000
 • Proste złamanie wymagające unieruchomienia przed pełnym zagojeniem: €3 000 – €12 000

Uszkodzenia zębów

 • Utrata lub poważne uszkodzenie kilku przednich zębów: €12 500 – €30 000
 • Utrata lub poważne uszkodzenie dwóch przednich zębów: €7 000 – €15 000
 • Utrata lub poważne uszkodzenie jednego przedniego zęba: €3 500 – €8 500
 • Utrata lub uszkodzenie tylnych zębów: €1 500 – €3 000 (za zęba)

10. Blizny i oparzenia nie na twarzy

Blizny

 • Wiele zauważalnych blizn po ranach lub pojedyncza szpecąca blizna na nogach, rękach, dłoniach, plecach lub klatce piersiowej: €30 000 – €80 000
 • Pojedyncza, zauważalna blizna lub kilka powierzchownych blizn na nogach, rękach, dłoniach, powodujące niewielką skazę na urodzie: €1 000 – €40 000

11. Uszkodzenie włosów

 • Uszkodzenie włosów i konsekwencje wadliwie wykonanej trwałej ondulacji, farbowania itp. zabiegów, których skutkiem jest zapalenie skóry, egzema lub mrowienie i „pieczenie” skóry głowy powodujące suchość i łamliwość włosów: €12 000 – €22 000
 • Mniej poważne przypadki, w których objawy mają jedynie lekki charakter: €500 – €12 000

12. Zapalenie skóry i inne schorzenia skóry

 • Zapalenie skóry obu rąk, z pękaniem i bolesnością, wpływające na możliwość wykonywania pracy i obowiązków domowych, trwające dłużej niż siedem lat lub permanentnie: €30 000 – €55 000
 • Wysypka obejmująca inne części ciała, która utrzymuje się dłużej niż trzy lata: €18 000 – €35 000
 • Zapalenie skóry jednej lub obu dłoni, utrzymujące się przez dłuższy czas, ale ustępujące w ciągu dwóch do trzech lat od rozpoczęcia leczenia i/lub stosowania rękawic: €7 000 – €16 000
 • Swędzenie, podrażnienie i/lub wysypka na jednej lub obu dłoniach, ustępująca w ciągu sześciu miesięcy leczenia: €500 – €3 000

 

** Podane powyżej informacje i szacunkowe sumy odszkodowań oparte są o wytyczne Rady Sądownictwa z 2021 r. **