Przewodnik prawny

Special damages czyli wydatki związane z wypadkiem

W sprawach dotyczących uszczerbku na zdrowiu często pojawia się termin szkody szczególne (special damages). Termin ten oznacza wydatki związane z wypadkiem. W postępowaniu w tytułu roszczenia powypadkowego, oprócz odszkodowania za poniesiony ból i cierpienie, będziesz także wnosił o zwrot poniesionych kosztów.

Potrzebujesz porady prawnej?

Przykładowe szkody szczególne (special damages)

Wydatki medyczne

Wszystkie wydatki za lekarzy, szpitale, rentgeny, rezonanse magnetyczne, fizjoterapię, lekarstwa itd.

Wydatki na dojazdy

Koszty przejazdów związanych z doznanymi urazami, takie jak opłaty za taksówki, parking w czasie badań lekarskich itp.

Utrata zarobków

Utracony przychód w związku z nieobecnością w pracy wynikającą z wypadku. Jeśli w międzyczasie otrzymywałeś pomoc socjalną, zostanie ona odliczona z dochodzonej sumy i w rezultacie otrzymasz kwotę, którą faktycznie utraciłeś.

Jaka jest różnica między szkodami zwyczajnymi a szczególnymi?

Szkody zwyczajne, niematerialne (general damages) odnoszą się do bezpośrednich skutków wypadku, które dotknęły osobę występującą z roszczeniem, np. ból fizyczny i cierpienie, natomiast szkody szczególne (special damages) to koszty materialne i odnoszą się do poniesionych wydatków.

Skąd pewność, że wszystkie poniesione wydatki zostaną zwrócone?

Aby skutecznie domagać się zwrotu poniesionych w związku z wypadkiem kosztów powinieneś udowodnić, że faktycznie je poniosłeś. Wydatki można udowodnić dołączając rachunki. Jeżeli domagasz się zwrotu utraconych zarobków, może być konieczna obecność reprezentanta pracodawcy w sądzie w celu potwierdzenia tego faktu. Jednakże, jeśli w klarowny i jasny sposób zdołasz udokumentować poniesioną utratę zarobków, kwoty te mogą zostać zaakceptowane przez stronę pozwaną.

Ważne jest, aby zachować wszystkie rachunki związane z kosztami poniesionymi z powodu wypadku. Możesz wysłać je do swojego prawnika, jeśli obawiasz się, że możesz je zapodziać.

W toku sprawy otrzymasz mnóstwo listów. Sugerujemy, abyś zatrzymał wszystkie rachunki razem z listami i regularnie omawiał je ze swoim adwokatem. Będziesz miał pewność, że nic nie zostanie pominięte.

Jak obliczyć szkody szczególne?

W zależności od okoliczności wartość roszczenia może się różnić. Aby uzyskać ogólne oszacowanie swoich szkód szczególnych, wystarczy połączyć poniższe kwoty:

 •  Wydatki medyczne
 • Przyszłe wydatki medyczne
 • Utracone dochody
 • Szacowana kwota utraty przychodu w przyszłości
 • Koszty podróży
 • Wszelkie inne wydatki poniesione w wyniku wypadku

Po obliczeniu tych kosztów możesz następnie użyć wytycznych Rady Sądowniczej ws. szkód osobowych, w celu oszacowania przybliżonej wartość swojej sprawy. Aby uzyskać więcej informacji, sprawdź nasz kalkulator odszkodowań lub porozmawiaj z jednym z naszych prawników ds. urazów powypadkowych.

Jaka jest różnica między szkodami szczególnymi a szkodami zwyczajnymi?

Podczas gdy szkody szczególne dotyczą z reguły materialnych wydatków lub strat finansowych, szkody zwyczajne są uważane za wszystkie inne straty niematerialne. Szkody zwyczajne mogą obejmować:

 • Ból fizyczny
 • Ból psychiczny
 • Ból i cierpienie
 • Upośledzenie fizyczne
 • Utrata zdolności do wykonywania niektórych funkcji
 • Utrata jakości życia
 • Utrata towarzystwa

Oszacowanie tych szkód może być trudne, ponieważ są one indywidualne dla każdego przypadku. Wytyczne Rady Sądowniczej ws. szkód osobowych zawierają ogólne wskazówki dotyczące wysokości odszkodowania, które może zostać przyznane w przypadku roszczenia z tytułu szkód osobowych. Określają one przybliżone wartości dotyczące różnych rodzajów urazów, w zależności od ciężkości uszczerbku i czasu, jaki może zająć do powrotu do zdrowia. Nie określają one jednak pełnej wysokości odszkodowania, jakie może zostać wypłacone. W celu uzyskania szczegółowych informacji wskazana jest konsultacja z adwokatem.