Przewodnik prawny

FAQ – Często zadawane pytania

Podstawą roszczenia dotyczącego szkody osobowej jest dowód na to, że osoba trzecia spowodowała wypadek lub nie dołożyła należytej staranności, aby jemu zapobiec, a wypadek ten w konsekwencji doprowadził do powstania uszczerbku na zdrowiu poszkodowanego.

Potrzebujesz porady prawnej?

Jak wygląda proces roszczenia?

W przypadku większości roszczeń z tytułu uszczerbku na zdrowiu (wyjątek stanowią niektóre zaniedbania medyczne, napaści i roszczenia z tytułu urazów natury psychologicznej) proces dochodzenia rozpoczyna się od złożenia wniosku do Komisji ds. Szkód Osobowych (Injuries Board). Czasami po dokonaniu oceny przez Injuries Board sprawa może trafić do sądu. Niektóre roszczenia kierowane są na drogę sądową, podczas gdy wiele innych rozstrzyga się poza sądem. Oznacza to, że strona odpowiedzialna za wypadek oferuje kwotę pieniężną (ugodę), a strona poszkodowana ją akceptuje zanim sprawa oficjalnie trafi do sądu.

Jeśli zamierzasz złożyć roszczenie powypadkowe, powinieneś to zrobić w terminie określonym w ustawie o przedawnieniu. Zazwyczaj wniosek można wnieść w ciągu 2 lat od daty wypadku lub zidentyfikowania odniesionego urazu. Jednak nie zawsze tak jest. Wyjątkiem jest sytuacja kiedy urazowi uległo dziecko lub osoba niepełnosprawna. Istnieją też inne odstępstwa od tej reguły.

Poniżej znajdują się odpowiedzi na często zadawane pytania na temat roszczeń z tytułu szkód osobowych, które ułatwią Ci zrozumieć proces.

Proces odszkodowawczy

 • Czym jest roszczenie dotyczące szkód osobowych*?

  W sytuacji, gdy osoba uczestniczy w wypadku nie z własnej winy, w konsekwencji którego został odniesiony uszczerbek na zdrowiu, osoba ta może być uprawniona do dochodzenia roszczenia z tytułu szkód osobowych.

  Istnieje wiele różnych scenariuszy, które mogą prowadzić do wypadków i urazów, jednak najczęstsze to:

  Każda sprawa jest inna, ponieważ okoliczności i powstałe urazy różnią się od siebie. Dlatego warto skontaktować się z adwokatem ds. szkód osobowych możliwie jak najszybciej po wypadku i omówić sprawę.

 • Podstawy roszczenia

  Roszczenie z tytułu szkody osobowej to proces dochodzenia pieniężnego zadośćuczynienia za wyrządzoną szkodę lub chorobę, które zostały spowodowane (lub pogorszone) przez czyjeś zaniedbanie. Aby roszczenie odszkodowawcze było zasadne, należy spełnić kilka warunków:

  • Obowiązek staranności – obowiązek zapobiegania zagrożeniu, które może spowodować uraz u innej osoby.
  • Naruszenie obowiązku staranności – nazywane również zaniedbaniem, gdy dana osoba nie spełni obowiązku staranności oraz spowoduje wypadek i uraz innej osoby.
  • Przyczyna – Twój adwokat udowodni, że zaniedbanie było przyczyną wypadku, który spowodował uraz.
  • Szkody – szkody to obrażenia fizyczne i emocjonalne, których doznałeś w wyniku wypadku.

  Nasi specjaliści ds. szkód osobowych w Dublinie z chęcią pomogą Ci w uzyskaniu odszkodowania powypadkowego.

 • Jak długo po wypadku mogę wnieść o odszkodowanie?

  Bezpośrednio po wypadku najważniejsze jest skupienie się na dojściu do zdrowia. W związku z tym zgłoszenie roszczenia może nie znaleźć się na pierwszym miejscu na Twojej liście priorytetów.

  Należy pamiętać, że według irlandzkiego prawa obowiązuje ograniczenie czasowe, w którym można złożyć wniosek o odszkodowanie. Termin ten nazywa się okresem przedawnienia i stanowi, że sprawa musi zostać wszczęta w ciągu 2 lat od daty wypadku. Najlepiej jak najszybciej po wypadku skonsultować się z adwokatem, ponieważ roszczenie z tytułu uszczerbku na zdrowiu po upływie 2 lat może stać się nieegzekwowalne.

  Istnieją jednak wyjątki od tej zasady. Dwuletni termin nie ma zastosowania w następujących sytuacjach:

  • Poszkodowany miał mniej niż 18 lat (nieletni) w chwili wypadku – rodzic lub opiekun może wnieść sprawę w imieniu dziecka lub dziecko może rozpocząć sprawę po ukończeniu 18. roku życia. W takim przypadku dwuletni termin rozpocznie się, gdy dziecko skończy 18 lat.
  • Osoba nie zdawała sobie sprawy lub nie mogła wiedzieć, że odniosła uszczerbek na zdrowiu przez jakiś czas po wypadku.
  • Osoba nie wiedziała lub nie mogła wiedzieć, kto spowodował jej uraz lub wypadek.

  Po skierowaniu wniosku do komisji Injuries Board o wydanie orzeczenia w sprawie odszkodowania zegar zatrzymuje się i nie zostaje wznowiony dopóki sprawa nie przejdzie do postępowania sądowego.

 • Jakich informacji potrzebuje prawnik?

  Twój prawnik poprosi Cię o zebranie następujących informacji, które pozwolą mu rozpocząć proces roszczenia odszkodowawczego:

  • Dane osoby, która spowodowała wypadek.
  • Nazwiska, adresy i dane kontaktowe wszystkich świadków wypadku.
  • Jeśli to możliwe, fotografie z miejsca wypadku, ze szczególnym uwzględnieniem przedmiotu lub obszaru, w którym wypadek miał miejsce.
  • Nazwiska i dane kontaktowe każdego z pracowników służb ratowniczych, ratowników medycznych oraz policjantów, którzy przyjechali na miejsce zdarzenia.
  • Dokumentacja medyczna wyszczególniająca wszelkie urazy i leczenie po wypadku.
  • Szczegóły dotyczące wszelkich kosztów poniesionych w następstwie wypadku (zachowaj pokwitowania).
  • Informacje dotyczące utraty zarobków oraz szczegóły dotyczące utraty przychodu w przyszłości, jeśli niezdolność do pracy będzie się utrzymywać przez dłuższy czas.
  • Przyszłe wydatki medyczne związane z uszczerbkiem na zdrowiu i szczegóły leczenia w przyszłości.
 • Jak długo trwa proces?

  Czas trwania procesu o rekompensatę zależy od wielu czynników, takich jak:

  • Zakres obrażeń – w przypadku poważnych obrażeń, poszkodowany nie zawsze jest w stanie złożyć roszczenie natychmiast po wypadku.
  • Firma ubezpieczeniowa – czasami firmy ubezpieczeniowe nie działają tak sprawnie jakby się tego chciało. Nie pomoże wtedy nawet najlepiej zorganizowana praktyka pracy prawnika. Może to przedłużyć proces starania się o odszkodowanie.
  • Zebranie dokumentów – w zależności od złożoności sprawy, zgromadzenie niektórych dokumentów może być czasochłonne.
  • Injuries Board – po zebraniu wszystkich dokumentów wniosek odszkodowawczy jest kierowany do Komisji ds. Szkód Osobowych (Injuries Board). Komisja ma 9 miesięcy na przygotowanie wyceny.
  • Ocenaposzkodowany ma 28 dni na zaakceptowanie lub odrzucenie zaproponowanej przez Injuries Board propozycji zadośćuczynienia od momentu jej przygotowania.
  • Postępowania sądowe – jeśli roszczenie przejdzie do tego etapu, adwokat przygotuje stosowne dokumenty sądowe. Najprawdopodobniej sprawa zostanie rozstrzygnięta ugodowo i obejdzie się bez rozprawy sądowej, jednak czas potrzebny na zorganizowanie spotkania ugodowego zależy od dostępności adwokatów i radców prawnych reprezentujących Ciebie i drugą stronę.
 • Jak wnieść roszczenie odszkodowawcze*?

  Po konsultacji z adwokatem, pierwszym krokiem w celu rozpoczęcia sprawy jest złożenie wniosku o oszacowanie roszczenia do komisji Injuries Board. Aby to zrobić, należy wypełnić formularz A. Prawnik może zebrać potrzebne dokumenty, takie jak raporty medyczne, raporty policyjne itp. oraz przygotować wniosek w Twoim imieniu.

 • Czy potrzebuję adwokata, aby ubiegać się o odszkodowanie?

  Jest to częste pytanie zadawane przez osoby zgłaszające roszczenie z tytułu urazu. Lepiej byłoby sformułować: „Czy powinienem skorzystać z usług prawnika w celu dochodzenia roszczenia?” Odpowiedź zdecydowanie jest twierdząca.

  Firmy ubezpieczeniowe mogą doradzić Ci, abyś dochodził roszczenia za pośrednictwem Injuries Board. Pomimo, iż Komisja rozpatruje większość roszczeń z tytułu uszczerbku na zdrowiu, a w przypadku wypadków drogowych pomocą służy MIBI (stowarzyszenie zrzeszonych ubezpieczycieli), zgłoszenie roszczenia jest w rzeczywistości o wiele bardziej skomplikowane niż może się to wydawać. Nieprzestrzeganie procedury lub niepodjęcie właściwych kroków we właściwym czasie może zaszkodzić roszczeniu lub sprawić, że stanie się ono nieegzekwowalne.

  Instytucje Injuries Board i MIBI zostały stworzone, aby pomagać poszkodowanym w dochodzeniu roszczeń bez konieczności korzystania z usług prawnika. W rzeczywistości jednak większość osób zwraca się o pomoc do adwokata, ponieważ prawdopodobieństwo uzyskania wyższego odszkodowania jest większe.

  Korzyści jakie niesie za sobą pomoc prawnika specjalizującego się w odszkodowaniach powypadkowych są następujące:

  • Skupiasz się na dojściu do zdrowia – Jeśli doznałeś obrażeń w wyniku wypadku, Twoim priorytetem jest wyzdrowienie. Próba wniesienia roszczenia o odszkodowanie samodzielnie w takiej chwili może być dla Ciebie stresująca.
  • Adwokat zna proces prawnyW przypadku zgłoszenia roszczenia bez odpowiedniej wiedzy prawnej, firma ubezpieczeniowa może znaleźć lukę prawną i w ten sposób uniknąć wypłaty rekompensaty. Adwokat zapewni, że właściwe strony odpowiedzialne za wypadek zostaną zidentyfikowane i powiadomione w wyznaczonych przez prawo terminach. Nieprzestrzeganie okresu przedawnienia może spowodować, że Twoja sprawa się stanie się nieegzekwowalna czyli ulegnie przedawnieniu. Ponadto, adwokat przekaże roszczenie do Injuries Board i jeśli wyniknie taka potrzeba, zostanie wszczęte postępowanie sądowe, zanim sprawa się przedawni.
  • Adwokat zna wartość Twojej sprawy – Ważne jest, aby prawnik, którego wybierzesz miał doświadczenie. Im bardziej doświadczony adwokat, tym większa szansa, że ​​będzie znać wartość Twojego roszczenia. Ta wiedza będzie pomocna w podjęciu decyzji, czy komisja Injuries Board zaoferowała wystarczającą kwotę za Twoją szkodę. Podobnie w przypadku, gdy druga strona złoży ofertę ugodową, prawnik doradzi, czy zaproponowana kwota rekompensaty jest wystarczająca.

Komisja ds. Szkód Osobowych (Injuries Board)

 • Moje roszczenie trafiło do Injuries Board, co dalej?

  Po otrzymaniu wniosku Injuries Board oceni sprawę i zaproponuje sumę odszkodowania w ciągu 9 miesięcy. Możesz zaakceptować sumę zaproponowaną przez Komisję lub ją odrzucić. Możliwe są zatem dwa scenariusze:

  Opcja 1: Zarówno Ty, jak i sprawca wypadku akceptujecie kwotę odszkodowania zaproponowaną przez Komisję. Injuries Board wystawi nakaz zapłaty i sprawca zostanie wezwany do wypłaty odszkodowania.

  Opcja 2: Ty lub sprawca nie akceptujecie kwoty odszkodowania zaproponowanej przez Komisję. W takim przypadku sprawa toczy się dalej. Masz 6 miesięcy na wszczęcie postępowania sądowego.

 • Jak wygrać sprawę?

  Klienci często o to pytają. Niestety nie ma jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie. Najlepszym sposobem na dochodzenie roszczenia z tytułu uszczerbku na zdrowiu jest uczciwa, terminowa współpraca z prawnikiem oraz skupienie się na rekonwalescencji. Jeśli skorzystasz z usług prawnika, będziesz mógł skupić się na odzyskaniu zdrowia, podczas gdy on skoncentruje się na dokonywaniu postępu w sprawie.

Koszty i opłaty za usługę prawną

 • Co oznacza ‘No Win No Fee’?

  No Win No Fee oznacza warunkową płatność honorarium prawnika. Opłaty prawnika zależą od wielu czynników:

  • Stopnia skomplikowania i pilności sprawy
  • Wymaganych formalności – ilość dokumentacji medycznej lub innych dokumentów, które należy uzyskać i zbadać.
  • Czasu poświęconego przez prawnika i inne osoby zaangażowane w sprawę
  • Umiejętności, specjalistycznej wiedzy i doświadczenia
  • Tego, czy będzie możliwość odzyskania kosztów od drugiej strony (od tego zależy, czy będziesz musiał uiścić opłaty prawne, czy też druga strona zrobi to za Ciebie).

  Jeśli martwisz się opłatami za prowadzenie roszczenia, rozmowa z prawnikiem jest najlepszym rozwiązaniem. Adwokat wyjaśni dokładnie jak to wszystko działa i rozwieje wszelkie wątpliwości.

  Wielu prawników działa na zasadzie ‘No Win No Fee’. Oznacza, że ​​jeśli Twoje roszczenie z tytułu uszczerbku na zdrowiu nie zostanie rozstrzygnięte pozytywnie, nie poniesiesz żadnych opłat. Należy zauważyć, że chociaż jest to powszechna praktyka w branży, Izba Radców Prawnych w Irlandii (Law Society of Ireland) reguluje sposób, w jaki kancelaria prawna może reklamować tego typu usługi. Jedna z tych zasad mówi, że prawnik nie może reklamować usług typu ‘No Win No Fee’ na stronie internetowej i w materiałach reklamowych, ponieważ jest to niegodnie z prawem. Pamiętaj o tym wybierając adwokata, który będzie Cię reprezentował.

 • Kto wypłaca odszkodowanie*?

  W roszczeniu dotyczącym szkody osobowej kwota ugody wypłacona stronie poszkodowanej jest zasadniczo wypłacana przez firmę, która ponosi odpowiedzialność za szkodę. Odszkodowanie często wypłaca towarzystwo ubezpieczeniowe danej firmy.

 • Co składa się odszkodowanie?

  Kwotę zadośćuczynienia oblicza się z uwzględnieniem następujących aspektów:

  • Utrata przychodu spowodowana nieobecnością w pracy z powodu urazu
  • Utrata zarobków w przyszłości, jeśli niezdolność do pracy będzie utrzymywać się przez dłuższy
  • Koszty i wydatki medyczne wynikające z urazu
  • Przyszłe wydatki medyczne związane z uszczerbkiem na zdrowiu
  • Pozostałe wydatki

  Przy dokonywaniu oceny, Injuries Board sugeruje się przewodnikiem kwot odszkodowania (Book of Quantum), który wskazuje zakres wartości rekompensat, przyznanych osobom poszkodowanym za poszczególne typy urazów określonych części ciała. Proponowane kwoty zostały zestawione na podstawie ponad 51 tyś. rzeczywistych przypadków roszczeń w latach 2014-2015.

 • Jakiej kwoty odszkodowania można oczekiwać?

  Odpowiedź na to pytanie nie jest prosta. Kwota zadośćuczynienia z tytułu urazu, której możesz się spodziewać zależy w dużej mierze od wielu czynników, w tym:

  • Odpowiedzialności – czy wypadek był w 100% winą drugiej strony. Jeśli w jakikolwiek sposób przyczyniłeś się do wypadku, może to zmniejszyć wartość roszczenia.
  • Urazu – zakres obrażeń cielesnych jest dominującym czynnikiem. Poważniejsze urazy, które mogą wpłynąć na jakość życia, w tym koszty opieki przez całe życie mogą zwiększyć wartość odszkodowania.
  • Wydatków – jakie straty poniosłeś? Istotną rolę odegrają rachunki za koszty medyczne, rachunki za przyszłe leczenie oraz utrata dotychczasowego i przyszłego dochodu.

  Aby uzyskać więcej informacji na temat wyceny wartości roszczenia, zapoznaj się z naszym kalkulatorem odszkodowań.

 • Ile jest warte moje roszczenie?

  Wartość roszczenia zależy od poniższych czynników:

  • Szkody zwyczajne: szkody niematerialne, takie jak ból i cierpienie, urazy fizyczne i emocjonalne spowodowane wypadkiem
  • Szkody szczególne: wydatki finansowe poniesione w wyniku wypadku, np. utrata zarobków (w przypadku nieobecności w pracy z powodu urazu), rachunki za koszty medyczne, lekarzy, recepty i dodatkowe koszty wynikające z wypadku, np. podróż do i ze szpitala.
  • Szkody materialne: szkody wyrządzone na mieniu osobistym

  Próba wyceny samego roszczenia może być trudna. Porozmawiaj z prawnikiem, aby zrozumieć sytuację, w której się znajdujesz.

 • W jaki sposób kalkuluje się rekompensatę*?

  Roszczenia odszkodowawcze są obliczane z uwzględnieniem poniższych aspektów:

  • Dotychczas utracone zarobki oraz utrata przyszłych dochodów
  • Rachunki za poniesione koszty medyczne oraz wydatki na leczenie w przyszłości
  • Wydatki, takie jak, leki, sprzęt medyczny, opłaty za przejazdy itp.
  • Ból i cierpienie

  Możesz oszacować wartość szkody, korzystając z przewodnika kwot odszkodowania (Book of Quantum). Aby uzyskać szacowną wartość roszczenia, do kwoty z przewodnika dodaj koszty wydatków, utraconych zarobków i rachunków medycznych. Skonsultuj się z prawnikiem, aby lepiej zrozumieć sposób obliczenia roszczenia.

 • Jaką kwotę odszkodowania z tytułu poniesionego urazu* powinienem otrzymać?

  Chociaż nie ma prostej odpowiedzi na to pytanie, prawnik może pomóc Ci zrozumieć potencjalną wartość roszczenia. Będzie w tym pomocny przewodnik kwot odszkodowania ‘Book of Quantum’. Należy pamiętać, że przewodnik uwzględnia jedynie wartość urazu i nie bierze pod uwagę utraconych zarobków i rachunków za wydatki medyczne. W każdej sprawie są one inne, dlatego rozmowa z radcą prawnym pomoże Ci zrozumieć sytuację, w której się znajdujesz.

 • Kiedy zakończyć sprawę?

  Istnieje kilka etapów, w których Twoje roszczenie może zostać rozstrzygnięte. Specyfika sprawy, ocena Injuries Board oraz inne aspekty określą kiedy sprawa się zakończy.

  • Rozstrzygnięcie na etapie Injuries Boardpo tym jak Komisja oceni roszczenie, zasugeruje kwotę odszkodowania i obydwie strony sporu zgodzą się na wycenę, sprawę uznaje się za zakończoną. Prawnik pomoże Ci zrozumieć wycenę i doradzi, czy odzwierciedla ona wartość Twojego roszczenia. Ostateczna decyzja będzie należeć do Ciebie.
  • Ugoda na spotkaniu negocjacyjnym – jeśli odrzucisz ocenę Komisji, sprawa przejdzie na etap sądowy. Najprawdopodobniej dojdzie do spotkania ugodowego z drugą stroną w celu podjęcia próby sfinalizowania sprawy przed datą rozprawy. Prawnik dołoży wszelkich starań, aby uzyskać dla Ciebie jak największą kwotę rekompensaty. Będziesz mieć możliwość zaakceptowania oferty i rozstrzygnięcia sprawy na tym etapie.
  • Rozprawa w sądzie – jeśli sprawa nie rozstrzygnie się na spotkaniu ugodowym, sędzia rozpatrzy roszczenie i podejmie decyzję o rozwiązaniu sporu.

W sądzie

 • Czy będę musiał iść do sądu?

  Każda sprawa jest inna i rozstrzyga się w inny sposób. Większość roszczeń odszkodowawczych nie trafia na wokandę.

  Możliwe, że strona winna wypadkowi zechce rozstrzygnąć spór poza sądem i Twoja sprawa zostanie zakończona ugodowo podczas negocjacji, które przeprowadzi dla Ciebie Twój prawnik i barrister (radca sądowy).

  Ostateczna decyzja o zaakceptowaniu oferowanej kwoty odszkodowania zależy wyłącznie od Ciebie. Jeśli nie dojdzie do ugody, roszczenie zostanie rozstrzygnięte podczas rozprawy sądowej, na której sędzia zadecyduje o wysokości zadośćuczynienia.

 • Jak często roszczenia odszkodowawcze trafiają do sądu?

  Większość roszczeń odszkodowawczych rozstrzyga się poza sądem. Zazwyczaj odbywa się to na spotkaniu ugodowym przed rozprawą lub na podstawie oceny Injuries Board.

  Jeśli Komisja przygotuje ocenę, z której jesteś zadowolony i która obejmie wszystkie szkody, będziesz mógł zakończyć sprawę bez konieczności przechodzenia do etapu sądowego.

  Jeśli Ty lub druga strona zdecydujecie się odrzucić wycenę Komisji, sprawa zostanie skierowana do sądu. Przed datą rozprawy może zostać zorganizowane spotkanie negocjacyjne. Jeśli na takim spotkaniu nie zostanie osiągnięte porozumienie, prawdopodobnie o sprawie zadecyduje sędzia podczas rozprawy sadowej.

Inne

 • Czy roszczenia odszkodowawcze podlegają opodatkowaniu?

  Zadośćuczynienie nie podlega opodatkowaniu w Irlandii.

 • Czy odszkodowanie wpływa na świadczenia socjalne?

  Jeśli otrzymasz odszkodowanie z tytułu urazu, może to wpłynąć na świadczenia socjalne w przyszłości. Na przykład, Twoje odszkodowanie zostanie uwzględnione jako część Twojego dochodu oraz oszczędności i może wpłynąć na Twoja zdolność podatkową w przyszłości.

 • Czy można dochodzić roszczenia z tytułu urazu psychologicznego*?

  Uraz psychologiczny może stanowić podstawę roszczenia, jednak jego udowodnienie jest nieco trudniejsze. Ewidencja medyczna jest niezwykle istotna przy zgłaszaniu szkody natury psychologicznej. Chociaż istnieje wiele rodzajów urazów psychicznych, do najczęstszych należą:

  • Gdy dana osoba jest świadkiem szczególnie traumatycznego wydarzenia
  • W przypadkach molestowania/znęcania się w miejscu pracy
  • Zaniedbanie medyczne w wyniku działania lub zaniechania lekarza

  Najczęstszym urazem psychicznym jest zespół stresu pourazowego (PTSD). W celu wykazania odniesienia tego rodzaju obrażeń wymagane są dowody medyczne, np. raporty lekarzy, raporty psychiatrów itp.

 • Jaka jest procedura dotycząca wypadków z udziałem dzieci?

  Za dziecko uważa się każdą osobę w wieku poniżej 18. roku życia. Zgodnie z prawem małoletni nie może zaangażować adwokata lub samodzielnie złożyć roszczenia. Istnieją więc dwie możliwości zgłoszenia roszczenia:

  Opcja 1: Rodzic/opiekun dziecka może wnieść roszczenie w jego imieniu

  Opcja 2: Dziecko może samodzielnie złożyć wniosek po ukończeniu 18. roku życia

  W pierwszym scenariuszu, jeśli sprawa zostanie rozstrzygnięta zanim dziecko osiągnie 18 lat, przyznana kwota ugody jest przechowywana przez sąd. Będzie ona wypłacona na wniosek dziecka po osiągnięciu przez nie pełnoletności.