Zasady w zakresie relacji z klientem

Współpraca Klienta i osób trzecich z Kancelarią

Praca Kancelarii opiera się na szeregu wartości, które są stosowane w naszej codziennej pracy, a niniejsze Zasady zostały opracowane z myślą o tych wartościach:

 • ZAUFANIE – Praca z klientem i innymi osobami odbywa się w sposób poufny, bezstronny i pełen szacunku, aby rozwijać i podtrzymywać otwarte i uczciwe relacje;
 • UCZCIWOŚĆ – Praca z klientami opiera się na założeniu, że Klienci są zawsze prawdomówni i uczciwi w kontaktach z naszą kancelarią i innymi osobami zaangażowanymi w ich sprawy prawne;
 • WSPÓŁPRACA – Klienci są zobowiązani do pełnej współpracy z Kancelarią w jej działaniach na rzecz klientów.
 • ZROZUMIENIE – Wysłuchanie i uznanie dla problemów klienta;
 • PRO-AKTYWNOŚĆ – Stale szkolimy naszych pracowników i podnosimy standardy usług poprzez rozwój i innowacje;
 • ODPOWIEDZIALNOŚĆ – stosujemy najwyższy poziom ładu korporacyjnego i standardów zawodowych we wszystkich naszych działaniach;
 • NIEZALEŻNOŚĆ – Wypełnianie naszych obowiązków jako funkcjonariuszy Sądu, jednocześnie zabiegając o najlepszy interes naszych klientów.

Kancelaria rozumie, że w trudnych momentach lub w sytuacji stresowej, osoby mogą zachowywać się w sposób niewłaściwy. Dlatego też Kancelaria nie uważa pewnych działań i zachowań za niedopuszczalne tylko dlatego, że dana osoba w swoim zachowaniu jest asertywna lub zdeterminowana. Jednakże działania i zachowania osób, które są rozzłoszczone, roszczeniowe lub uporczywe, mogą stanowić obciążenie dla Kancelarii lub niedopuszczalne zachowanie wobec jej pracowników.

To, co uważa się za niedopuszczalne zachowanie, często różni się w zależności od osoby (osób) zaangażowanych i ich szczególnych okoliczności. Niedopuszczalne zachowanie może obejmować, ale nie ogranicza się do następujących:

 • Wszelkie akty pisemnego lub słownego znieważenia, w tym akty o charakterze dyskryminacyjnym;
 • Znaczne lub uporczywe nękanie;
 • Przeklinanie lub używanie niecenzuralnego języka;
 • Nieuprzejmość, w tym obraźliwe uwagi;
 • Nieodpowiednie wyrażenia w odniesieniu do różnic kulturowych, rasowych lub religijnych;
 • Posiadanie lub pokazywanie przedmiotów, które mogą być postrzegane jako zagrażające lub mogą potencjalnie wyrządzić krzywdę fizyczną lub spowodować cierpienie psychiczne;
 • Zastraszanie;
 • Groźne zachowanie;
 • Poniżanie lub zniesławianie Kancelarii lub jej pracowników wobec osób trzecich;
 • Zachowanie, które sprawia, że pracownicy mogą czuć zdenerwowanie, zagrożenie lub strach;
 • Rzeczywista lub usiłowana napaść fizyczna;
 • Kierowanie niezadowolenia z organizacji na pojedynczego pracownika;
 • Umyślne niszczenie mienia;
 • Angażowanie mediów do nagrywania interakcji z personelem Kancelarii bądź samą Kancelarią bez wcześniejszego uzgodnienia.

W przypadku wystąpienia jakiegokolwiek niedopuszczalnego zachowania, Kancelaria zastrzega sobie prawo do podjęcia działań, jakie uzna za stosowne zgodnie z Polityką Niedopuszczalnego Zachowania. Działania te mogą obejmować:

 • Ograniczenie kanałów komunikacji z Kancelarią
 • Ograniczenie sposobu komunikacji z Kancelarią
 • Ograniczenie dostępu do siedziby Kancelarii
 • Zawieszenie działań do czasu rozwiązania problemu w drodze dochodzenia
 • Wypowiedzenie stosunku prawnego z klientem

Ustanawiając powyższe zasady Kancelaria ma na uwadze fakt, że tego typu zdarzenia są rzadkie. Zasady te mają jedynie na celu zapewnienie zdrowia i bezpieczeństwa pracowników, jak i pozytywnych relacji z klientami Kancelarii w zakresie obsługi ich spraw prawnych.