Legal Guides

Wytyczne Rady Sądowniczej ws. szkód osobowych

Wytyczne Rady Sądowniczej w sprawie szkód osobowych (The Judicial Council’s Personal Injury Guidelines) to zbiór wytycznych dotyczących wysokości odszkodowań z tytułu szkód osobowych, który z dniem 24 kwietnia 2021 r. zastąpił Przewodnik kwot odszkodowań (Book of Quantum). Wytyczne stanowią układ odniesienia dla Komisji ds. Szkód Osobowych (Personal Injury Assessment Board) oraz sądów, aby umożliwić im spójność w przyznawaniu odszkodowań pieniężnych w przypadku uznania roszczeń dotyczących szkód osobowych.

Potrzebujesz porady prawnej?

Czym są Wytyczne Rady Sądowniczej ws. szkód osobowych?

Wytyczne Rady Sądowniczej ws. szkód osobowych stanowią ogólne wytyczne dotyczące wysokości odszkodowań, jakie mogą zostać przyznane w przypadku roszczenia z tytułu szkód osobowych. Są one wykorzystywane przez Komisję ds. Szkód Osobowych (PIAB) w procesie ewaluacji roszczeń z tytułu szkód osobowych.

Wytyczne dotyczące szkód osobowych zawierają informacje na temat wszystkich rodzajów roszczeń związanych z obrażeniami ciała. Wszystkie roszczenia zgłaszane do PIAB muszą być poparte odpowiednią dokumentacją medyczną. Może ona obejmować wszelkie zaświadczenia, wypisy i dokumentację medyczną z okresu, w którym powstały obrażenia oraz wszelkie badania przeprowadzone od chwili wypadku. Wytyczne stanowią ogólne ramy mające pomóc w ustaleniu kwot pieniężnych, jakie można przyznać w przypadku roszczeń z tytułu szkód osobowych. Zawierają one wskazówki dotyczące różnych rodzajów obrażeń, w zależności od ich powagi oraz czasu potrzebnego na rekonwalescencję. Nie określają one jednak definitywnie wysokości odszkodowania.

Czym jest Komisja ds. Szkód Osobowych (PIAB)?

W 2004 r. rząd Irlandii powołał Komisję ds. Szkód Osobowych na mocy Ustawy z 2003 r. o ustanowieniu PIAB (Personal Injuries Assessment Board Act 2003) w celu uregulowania procesu oceny diagnostycznej i kwantyfikacji roszczeń z tytułu szkód osobowych. Celem ustanowienia Komisji było skrócenie czasu potrzebnego na rozstrzyganie spraw o odszkodowania z tytułu obrażeń cielesnych oraz oszczędność czasu i pieniędzy. Według Komisji, od czasu jej powołania, udało się znacznie skrócić czas oczekiwania na rozstrzygnięcie spraw o odszkodowanie z tytułu szkód osobowych. W wielu przypadkach został on skrócony z trzech lat do około 7-9 miesięcy. Aby tego dokonać, Komisja powołała grupę asesorów, których zadaniem jest dokonywanie adekwatnych i przejrzystych ocen obrażeń cielesnych na mocy ustawy z 2003 r. o ustanowieniu PIAB.

Ocena wartości roszczenia

Na proces ten składa się kilka etapów:

1. Określenie rodzaju urazu

Ocena wartości roszczenia rozpoczyna się od określenia, która część ciała doznała najpoważniejszego uszczerbku. Po takim ustaleniu pod uwagę brane są również wszelkie pozostałe obrażenia.

2. Określenie stopnia obrażeń

Stopień obrażeń określa się na podstawie spodziewanego wpływu, jakie dane obrażenie będzie miało na życie poszkodowanego oraz jego długoterminowych skutków. Wytyczne Rady Sądowniczej przedstawiają kilka kategorii obrażeń.

 • Niewielkie: obrażenia, które w większości już zostały wyleczone
 • Umiarkowany: obrażenia, które w większości zostały wyleczone, ale nadal istnieją pewne dolegliwości, które utrudniają codzienne życie.
 • Umiarkowanie ciężkie: umiarkowane obrażenia, które spowodowały trwałe skutki w obrębie uszkodzonej części ciała
 • Poważne i trwałe: poważne obrażenia, które znacznie wpłynęły na codzienne życie lub które wymagają stałej opieki medycznej.

3. Określenie zakresu wysokości odszkodowania (tzw. widełki)

Po wykonaniu dwóch poprzednich kroków możesz zapoznać się z wytycznymi Rady Sądowniczej, aby uzyskać zarys tego, na jakie odszkodowanie możesz liczyć.

4. Uwzględnienie skutków licznych urazów

Ważne, aby pamiętać, że jeśli doznałeś wielu obrażeń, nie możesz szacować wartości swojego roszczenia po prostu dodając kwoty odpowiadające poszczególnym obrażeniom. Komisja ds. Szkód Osobowych oceni najpierw najpoważniejsze obrażenie. Wartość odszkodowania zostanie następnie skorygowana, tak aby uwzględnić inne, mniej poważne obrażenia i przedstawić Ci ostateczną kwotę.

Wytyczne Rady Sądowniczej bardzo szczegółowo opisują różne rodzaje urazów i ich skutki. Obejmują one wiele różnych rodzajów urazów, w tym między innymi:

 • głowy
 • szyi
 • twarzy
 • pleców (w tym złamania kręgosłupa)
 • organów wewnętrznych

Rozstrzygnięcie sprawy

Przyznane kwoty odszkodowania odzwierciedlają pewne aspekty urazu oraz wszelkie jego skutki, które są brane pod uwagę przy ewaluacji roszczenia o odszkodowanie. Należą do nich:

 • ból/cierpienie i utrata jakości życia
 • utrata zarobków w przeszłości
 • rachunki za leczenie z powodu urazu
 • utrata przyszłych dochodów wskutek urazu
 • koszty przyszłej opieki medycznej

Jeśli zdecydujesz się wnieść sprawę do PIAB, możesz być uprawniony do uzyskania zadośćuczynienia oprócz innych wydatków zwanych szkodami:

Szkody zwyczajne

Straty niefinansowe za ból i cierpienie i/lub szkody fizyczne i emocjonalne powstałe w wyniku urazu.

Szkody szczególne

Wydatki poniesione z własnej kieszeni w wyniku obrażeń. Mogą one obejmować utratę zarobków, rachunki za świadczenia medyczne i wszelkie koszty podróży wynikające ze skutków urazu, takie jak podróż do i ze szpitala.

Jak oszacować wartość Twojego roszczenia

Szacunkowe kwoty odszkodowania zawarte w Wytycznych Rady Sądowniczej mają na celu przedstawienie ogólnych ram co do możliwych kwot przyznanego odszkodowania. Nie mają one na celu określenie konkretnych wartości odszkodowania, jakie może zostać przyznane. Jeżeli wniesiesz sprawę o odszkodowanie z tytułu szkód osobowych, Komisja ds. Szkód Osobowych może ocenić Twój przypadek i podać wysokość odszkodowania w oparciu o stopień obrażeń, długość spodziewanego okresu rekonwalescencji oraz jej ostateczny wynik.

Wykorzystanie Wytycznych do oszacowania wartości roszczenia wymaga kilku kroków:

 • Określ kategorię poniesionej przez siebie szkody
 • Oceń stopień urazu
 • Określ przybliżoną wartość urazu
 • Uwzględnij obrażenia mnogie

Jak przebiega proces oceny dokonywanej przez PIAB?

Chociaż wytyczne Rady Sądowniczej odnoszą się jedynie do bólu i cierpienia w zależności od rodzaju doznanych obrażeń, kiedy Twoje roszczenie jest przedstawiane do oceny Komisji ds. Szkód Osobowych, należy uwzględnić wszystkie elementy roszczenia. Ocena powinna zawierać niektóre lub wszystkie z następujących elementów:

 • Ból, cierpienie i utrata radości życia
 • Utracone wynagrodzenie za czas nieobecności w pracy z powodu obrażeń
 • Przyszła utrata wynagrodzenia
 • Koszty opieki medycznej po wypadku, w tym koszty przyszłej opieki medycznej
 • Wszelkie inne poniesione wydatki, np. szkody materialne.

Twój prawnik pomoże Ci określić wartość Twojego roszczenia, a także pomoże zdecydować, czy przyjąć czy odrzucić wynik prac PIAB a następnie podjąć dalsze kroki na drodze dochodzenia swoich roszczeń o odszkodowanie.