Legal Guides

Roszczenie z tytułu urazu dziecka

Roszczenie odszkodowawcze z tytułu uszczerbku na zdrowiu dziecka* można wnieść, gdy uległo ono wypadkowi z czyjejś winy. Wypadek dziecka jest niezwykle niepokojący, zwłaszcza dla rodziców. Dobrobyt oraz zdrowie dziecka są bardzo ważne i często przysłaniają potrzebę lub chęć wejścia na drogę sądową w celu dochodzenia odszkodowania. Roszczenia powypadkowe nieletnich są traktowane inaczej niż roszczenia dorosłych.

Potrzebujesz porady prawnej?

Kim jest osoba małoletnia?

Zgodnie z prawem osoba poniżej 18. roku życia jest uważana za małoletnią. W związku z tym nie może ona angażować prawnika lub samodzielnie rościć o odszkodowanie z tytułu wypadku i małoletni musi być reprezentowany przez osobę dorosłą. Osoba reprezentująca nieletniego w procesie roszczenia to opiekun procesowy ‘Next Friend’. Zazwyczaj jest to rodzic lub opiekun dziecka, ofiary wypadku.

Jeśli Twoja pociecha uległa wypadkowi wskutek zaniedbania innych osób i rozważasz zgłoszenie roszczenia z tytułu odniesionego urazu, skontaktuj się z adwokatem specjalizującym się w tego typu zagadnieniach, aby omówić szczegóły sprawy i ustalić plan dalszych działań.

Najczęstsze przyczyny roszczeń

Wadliwe zabawki

Urazy spowodowane przez wadliwe lub niebezpieczne zabawki są dość powszechne. Wadliwe zabawki mogą powodować liczne obrażenia, od skaleczeń i siniaków po zagrożenia uduszenia dziecka. Po wypadku należy natychmiast zwrócić się do lekarza o udzielenie pomocy medycznej i ocenienie zakresu obrażeń. Następnie należy odnotować szczegóły zabawki, takie jak nazwa, opakowanie i ewentualną wadę, która spowodowała uraz dziecka. Zachowaj wszelkie dowody zakupu zabawki oraz zapisz nazwę sklepu, gdzie została ona zakupiona. Po zgromadzeniu powyższych informacji warto skonsultować się z prawnikiem.

Wypadek w żłobku, przedszkolu lub szkole*

Jeśli dziecko doznało urazu podczas pobytu w żłobku, przedszkolu lub szkole, zaraz po zapewnieniu mu odpowiedniej opieki lekarskiej, następnym krokiem powinno być zgłoszenie wypadku personelowi. Jeśli szkoła lub członek personelu przyczynił się do wypadku dopuszczając się zaniedbania, powinieneś zgromadzić następujące informacje:

 • Zdjęcia urazu dziecka
 • Nazwiska dyżurujących pracowników oraz świadków wypadku
 • Zdjęcie miejsca, w którym dziecko uległo wypadkowi
 • Nagranie z kamer monitorujących (CCTV), jeśli takie istnieje
 • Wszelkie rachunki za koszty leczenia i inne wydatki wynikające z wypadku

Wypadek na placu zabaw*

Wypadki na placach zabaw lub w innych obiektach użyteczności publicznej dla dzieci mogą wyniknąć z różnych przyczyn i wystąpić na wiele różnych sposobów:

 • Właściciel lokalizacji nie przestrzegał obowiązku dbałości o utrzymanie terenu i nie zapewnił odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa klientom i dzieciom
 • Do urazu dziecka doszło z powodu działań lub bezczynności pracownika obiektu
 • Sprzęt do zabawy był źle utrzymany, wskutek czego doszło do wypadku
 • Żywność oferowana dzieciom w nie była traktowana z zachowaniem odpowiednich standardów higieny

Uraz porodowy dziecka*

Powszechnym urazem porodowym, na które narażone są dzieci, jest porażenie mózgowe. Następuje ono w konsekwencji braku prawidłowej opieki podczas ciąży. Inne przypadki powstania urazu u dziecka podczas porodu to:

 • Uraz mózgu
 • Uraz spowodowany długotrwałym porodem
 • Uraz bioder/ramion
 • Uraz rdzenia kręgowego

Wypadek w miejscu publicznym*

Wypadki w miejscu publicznym mogą być spowodowane wieloma czynnikami:

 • Poślizgnięcie, potknięcie lub upadek z powodu źle utrzymanych ścieżek, chodników, schodów
 • Upadek na mokrej powierzchni w miejscu publicznym np. supermarket
 • Spadające przedmioty, które zostały nieodpowiednio przymocowane

We wszystkich przypadkach rozmowa z prawnikiem powinna być pierwszym krokiem, zaraz po tym jak dziecku udzielono pomocy medycznej.

Wniesienie roszczenia

Kim jest opiekun procesowy ‘Next Friend’?

W oczach prawa osoba poniżej 18. roku życia jest uważana za małoletnią. W związku z powyższym nieletni nie jest w stanie samodzielnie rościć o zadośćuczynienie. Niepełnoletni musi być reprezentowany przez osobę dorosłą. Osoba reprezentująca dziecko w roszczeniu to opiekun procesowy tzw. ‘Next Friend’. Zazwyczaj jest to rodzic lub opiekun dziecka.

Zanim rozważysz postępowanie sądowe i zgłoszenie roszczenia z tytułu wypadku dziecka, priorytetem powinno być dla Ciebie zapewnienie mu pomocy medycznej. W sytuacji, kiedy wypadek nie wydaje się poważny i pozornie dziecku nic się nie stało, należy mieć na uwadze, że czasami nawet drobne urazy mogą przerodzić się w większe problemy zdrowotne w późniejszych latach. Ocena stanu zdrowia po wypadku powinna być pierwszym krokiem i często jest kluczowa. Po udzielania dziecku pomocy medycznej, lekarz powinien odnotować wszelkie urazy fizyczne i psychiczne oraz objawy, które wystąpiły wskutek wypadku. Te informacje zostaną użyte jako dowód w czasie procesu rekompensacyjnego.

Po uzyskaniu oceny lekarskiej na temat stanu zdrowia dziecka oraz po konsultacji z prawnikiem ds. roszczeń powypadkowych, powinieneś podjąć następujące kroki:

1. Odnotuj szczegóły wypadku i zgłoś go

Ważne, aby zwięźle wyjaśnić, w jaki sposób doszło do wypadku. Zbierz następujące fakty:

 • Godzina i data wypadku
 • Warunki atmosferyczne w momencie wypadku (jeśli do wypadku doszło na zewnątrz)
 • Okoliczności i przyczyny wypadku
 • Uzyskaj dane kontaktowe świadków wypadku
 • Zrób zdjęcia miejsca wypadku oraz wszelkich czynników/elementów, które do niego doprowadziły.
 • Zgłoś wypadek odpowiednim osobom lub władzom – to, komu zgłosić wypadek, zależne jest od miejsca i rodzaju wypadku. Możesz zostać poproszony o wypełnienie formularza wypadku. Poproś o kopię wszelkich formularzy, które wypełnisz i dołącz je do dokumentacji wypadku.

2. Komisja ds. Szkód Osobowych ‘Injuries Board’

Z pomocą adwokata opiekun procesowy może rozpocząć roszczenie występując o raport medyczny od lekarza lub ze szpitala, gdzie udzielono dziecku pomocy medycznej. Wniosek o ocenę roszczenia ‘Formularz A’ opatrzony opinią lekarską należy złożyć do komisji Injuries Board. Należy również uiści opłatę za złożenie wniosku.

Następnie Injuries Board przeprowadzi ocenę roszczenia i zasugeruje kwotę odszkodowania od sprawcy wypadku. Skonsultuj się ze swoim prawnikiem w celu uzyskania pomocy w podjęciu decyzji odnośnie tego, czy zaakceptować lub odrzucić propozycję Komisji.

 • Jeśli opiekun prawny zaakceptuje propozycję Injuries Board, następnym krokiem jest złożenie przez prawnika wniosku do sądu o wypłatę odszkodowania. Sprawy dotyczące uszczerbku na zdrowiu osób małoletnich muszą być zatwierdzone przez Sąd. Oznacza to, że sędzia po uprzednim przeanalizowaniu dokumentacji medycznej i odniesionych urazów powinien zatwierdzić kwotę. Sędzia, może zgodzić się z oszacowaniem bądź zaproponować dodatkowe zmiany.
 • Jeśli opiekun prawny lub sędzia nie zaakceptuje propozycji Komisji, sprawa trafi do sądu w celu jej rozstrzygnięcia. Roszczenie może zostać rozwiązane polubownie lub sąd wyda orzeczenie dotyczące wysokości przyznanego dziecku odszkodowania.

Jedynym odstępstwem od tej reguły są sprawy związane z zaniedbaniem medycznym. Błędy medyczne dotyczące dzieci traktuje się inaczej niż pozostałe roszczenia związane z uszczerbkiem na zdrowiu i sprawy tego typu nie są oceniane przez Injuries Board.

3. Wypłata odszkodowania

Po tym jak sąd rozpatrzy roszczenie pozytywnie i kwota odszkodowania zostanie uzgodniona, należy pamiętać, iż odszkodowanie może zostać wypłacone dziecku dopiero po ukończeniu 18 roku życia. Dziecko po osiągnięciu pełnoletności musi samodzielnie złożyć wniosek do sądu o wypłatę odszkodowania.

Rozstrzygnięcie roszczenia

Odszkodowanie przyznawane za uszczerbek na zdrowiu dziecka jest nazywane odszkodowaniem z tytułu szkód osobowych. Wysokość odszkodowania może się różnić w zależności od powagi urazu i jego wpływu na jakość życia dziecka.

Szkody zwyczajne

Szkody niematerialne, takie jak ból i cierpienie oraz/lub fizyczne i emocjonalne szkody wynikające z uszczerbku na zdrowiu dziecka.

Szkody szczególne

Wydatki bieżące poniesione wskutek wypadku, np. rachunki medyczne oraz dodatkowe koszty związane z wypadkiem.

Okres przedawnienia

Należy pamiętać, iż istnieje określony limit czasowy, w którym można wnieść roszczenie o odszkodowanie. Limit ten zwany jest okresem przedawnienia i w przypadku niepełnoletnich czas ten nie zaczyna się liczyć do momentu uzyskania przez dziecko 18. roku życia. Warto nadmienić, że opiekun prawny dziecka może wnieść roszczenie natychmiast po wypadku.

Wskazane jest, aby możliwie najszybciej po wypadku rodzic lub opiekun skonsultował się z adwokatem. Odłożenie tego na później może prowadzić do trudności na dalszych etapach procesu. Na przykład, jeśli osoba doznała urazu w dzieciństwie, a roszczenie zostało wniesione dopiero po ukończeniu 18. roku życia, sąd może odrzucić wniosek ze względu na to, że po upływie długiego okresu czasu, strona pozwana może doświadczać trudności w obronie przeciwko zarzutom.