Polski English

ROSZCZENIA O ODSZKODOWANIE ZA USZCZERBEK NA ZDROWIU * W IRLANDII

„Uszczerbek na zdrowiu” to termin prawny określający uraz lub chorobę, która została spowodowana (lub pogłębiona) przez czyjeś zaniedbanie. Jeśli spotkało Cię takie nieszczęście, masz prawo złożyć wniosek o odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu *. Urazy wszelkiego rodzaju mogą mieć negatywny wpływ na jakość Twojego życia. Brak zdolności do podjęcia pracy spowodowana uszczerbkiem na zdrowiu, może także negatywnie wpłynąć na stan Twojego konta. Jeśli nie wiesz się jak starać się o odszkodowanie po wypadku, nasi specjaliści – prawnicy ds. uszczerbku na zdrowiu – są po to, aby ułatwić cały proces Tobie i Twojej rodzinie.

Wypadki najczęściej zdarzają się wtedy, kiedy się ich najmniej spodziewamy. Może do nich dojść w miejscach publicznych, w pracy, w podróży i na drodze. Poniżej wymienione są najczęstsze typy uszczerbków na zdrowiu.


JAK ROZPATRYWANE SĄ ROSZCZENIA Z TYTUŁU USZCZERBKU NA ZDROWIU W IRLANDII

Większość roszczeń nie trafia od razu do sądu. Zasadniczo prawo wymaga, aby roszczenie najpierw skierować do Komisji ds. Obrażeń Cielesnych (Injuries Board) (z wyjątkiem zaniedbań medycznych, niektórych spraw dotyczących napaści i niektórych przypadków, gdzie uraz jest tylko psychiczny). Większość osób zgłaszających swe roszczenie do Komisji korzysta z pomocy prawnika ds. uszczerbku na zdrowiu *. Gwarantuje to płynny przebieg procesu oraz zgromadzenie wszystkich dokumentów, raportów medycznych i dowodów potrzebnych do złożenia do Komisji wniosku o rozpatrzenie kwestii odszkodowania.

Okres przedawnienia

Oficjalnie znany jako „prawne ograniczenie czasowe” okres na zgłoszenie roszczenia z tytułu uszczerbku na zdrowiu * zwykle wynosi 2 lata bez dnia od daty wystąpienia/uświadomienia sobie urazu. W wielu przypadkach data uświadomienia sobie urazu będzie tożsama z datą wypadku. W niektórych przypadkach osoba może nie zdawać sobie sprawy z poniesionego urazu przez pewien czas po wypadku. W takich sytuacjach czas liczony jest od dnia uświadomienia sobie wystąpienia urazu.

W przypadku, gdy to dzieci doznały urazu, proces przebiega nieco inaczej. Osoba nieletnia nie może samodzielnie wnieść roszczenia. Dlatego też nieletni mają 2 lata na wniesienie roszczenia od dnia ukończenia 18 urodzin. Ewentualnie rodzic lub opiekun prawny może złożyć wniosek w imieniu dziecka zaraz po wypadku. Zazwyczaj jest to korzystniejsza opcja. Zgłoszenie roszczenia wcześniej oznacza, że łatwiej jest pozyskać wiarygodne dowody w celu wzmocnienia sprawy dziecka.

Należy pamiętać, że po złożeniu wniosku do Komisji, dni, podczas których Komisja ocenia sprawę, nie są wliczane w okres przedawnienia.

Wnioskowanie do Komisji ds. Obrażeń Cielesnych

1. Skonsultuj się z prawnikiem

Prawnik ds. uszczerbku na zdrowiu * dostarczy Ci informacji potrzebnych do rozpoczęcia procesu i wyjaśni jak ubiegać się o odszkodowanie po wypadku. Aby rozpocząć proces, musisz podać następujące informacje prawnikowi:

 • Szczegóły wypadku
 • Szczegóły odniesionego urazu wraz z dowodami (np. zdjęcia)
 • Szczegóły dotyczące poprzednich urazów/chorób/wypadków/roszczeń
 • Informacje o wydatkach poniesionych wskutek wypadku (rachunki medyczne, itd.)
 • Nagrania z monitoringu, jeśli takowe są dostępne (Twój prawnik może je zdobyć dla Ciebie)
 • Opis/szczegóły dotyczące osoby winnej

2. Zaświadczenia lekarskie/Karta pacjenta

Następny krok można uznać za najważniejszy na drodze do udowodnienia swego urazu – będziesz potrzebował zaświadczenia od lekarza, który leczył Cię po wypadku. Prawnik może w Twoim imieniu zwrócić się o ww. zaświadczenie do lekarza. Podobnie w przypadku obrażeń psychicznych, Twój prawnik może poprosić o dokumentację medyczną od psychologa, który Cię leczył.

3. Wniosek do Komisji ds. Obrażeń Cielesnych

Gdy prawnik zbierze wszystkie niezbędne informacje, wypełni i prześle formularz wniosku do Komisji (Injuries Board Form A) w Twoim imieniu. Po otrzymaniu wniosku, Komisja potwierdzi jego otrzymanie i powiadomi osobę, która zawiniła o Twoim roszczeniu. Na tym etapie, kopia wniosku i zaświadczenia medycznego zostanie również wydana osobie ,przeciwko której jest wnoszone roszczenie. Po złożeniu wniosku, dni jego rozpatrywania nie są wliczane do okresu przedawnienia.

4. Ocena roszczenia z tytułu urazu

Rozpatrując roszczenie, Komisja zbada Twoje przeszłe urazy i zasugeruje sumę odszkodowania, kierując się przypadkami, gdzie wystąpiły podobne urazy. Komisja ustala sumę odszkodowania na podstawie tzw. Book of Quantum (kalkulator odszkodowań)

Book of Quantum jest rejestrem spraw związanych z uszczerbkiem na zdrowiu i zawiera szczegóły dotyczące tych spraw, w tym sumę odszkodowania, jaka została wypłacona. Skorzystaj z naszego kalkulatora odszkodowań, aby dowiedzieć się, na jakiej wysokości odszkodowanie możesz liczyć.

5. Rozważenie propozycji Komisji ds. Obrażeń Cielesnych

Po rozpatrzeniu Twojego wniosku, Komisja w swej odpowiedzi wskaże sugerowaną sumę odszkodowania. Suma ta zostanie wypłacona przez stronę, która ponosi winę za Twój uraz. Następnie należy podjąć decyzję, czy zaakceptować proponowaną kwotę. Twój prawnik doradzi Ci w tej sprawie, ale ostateczna decyzja będzie należała do Ciebie.

Dalej możliwe są dwa scenariusze:

Ty i strona ponosząca winę zaakceptujecie zasugerowaną przez Komisję kwotę odszkodowania. W takim przypadku strona ponosząca winę zostanie wezwana do zapłaty należnej Ci kwoty.

Ty lub strona ponosząca winę nie zaakceptujecie zasugerowanej przez Komisję kwoty odszkodowania. W takiej sytuacji wszczęte zostanie postępowanie sądowe przeciwko osobie winnej spowodowania wypadku/urazu.

Wydatki bieżące

Wydatki bieżące w sprawach związanych z roszczeniami nazywane są także szkodami szczególnymi. Do szkód szczególnych zaliczamy zazwyczaj:

 • Koszty leczenia – koszty opieki lekarskiej, koszty leków, rachunki za pobyt w szpitalu, koszty prześwietlenia rentgenowskiego, MRI, zabiegi, np. fizjoterapia.
 • Koszty podróży – wszelkie koszty podróży bezpośrednio związane z wypadkiem/urazem, takie jak opłaty za przejazd taksówką, transport publiczny do i ze szpitala lub opłaty parkingowe.
 • Utracone dochody – suma dochodów utraconych w wyniku niezdolności do pracy z powodu urazu (a także wszelkie przyszłe utracone zarobki) zostanie dokładnie wyliczona. Utracone dochody zostaną uwzględnione w ostatecznej kwocie odszkodowania.

Czas na zaakceptowanie lub odrzucenie proponowanego odszkodowania

Po otrzymaniu sugerowanej kwoty odszkodowania, osoba składająca wniosek (powód) ma 28 dni na zaakceptowanie lub odrzucenie propozycji. Pozwany (osoba, przeciwko której wysunięto roszczenie) ma 21 dni na zaakceptowanie lub odrzucenie oferty złożonej przez Komisję ds. Obrażeń.

Należy pamiętać, że jeśli osoba składająca wniosek nie odpowie na ofertę Komisji w ciągu 28 dni, zostanie ona automatycznie uznana za odrzuconą.

Skutek zaakceptowania proponowanej sumy odszkodowania

Jeśli zarówno Ty jak i strona ponosząca winę za wypadek zaakceptujecie zasugerowaną przez Komisję kwotę odszkodowania, to Komisja nakaże sprawcy wypłacenie odszkodowania. Gdy to nastąpi i pieniądze zostaną wypłacone, sprawa zostanie uznana za zakończoną pełną i ostateczną ugodą, co oznacza, że osoba zgłaszająca roszczenie nie będzie miała prawa zgłosić go ponownie i żądać dalszego odszkodowania.

Skutek odrzucenia proponowanej sumy odszkodowania

Jeśli jedna ze stron odrzuci propozycję Komisji, sprawa będzie miała swój dalszy bieg, tj. zostanie wszczęte postępowania sądowe w celu skierowania sprawy do sądu, gdzie sędzia zadecyduje o jej wyniku.

Na tym etapie będziesz współpracować ze swoim prawnikiem, który skorzysta z odpowiednich rozwiązań prawnych, aby nadać sprawie bieg.

Ugoda pozasądowa

Większość spraw dotyczących uszczerbku na zdrowiu rozstrzyga się poza sądem. Rzeczywistość jest taka, że nawet jeśli po rozpatrzeniu sprawy przez Komisję zostanie wszczęte  postępowania sądowe, nie oznacza to, że będziesz musiał odwiedzić salę sądową.

Przed rozprawą można zorganizować spotkania ugodowe, podczas których spotkasz się ze swoim zespołem prawnym – radcą prawnym i adwokatem. Podczas spotkań Twój zespół prawny będzie komunikował się z drugą stroną w Twoim imieniu, a Ty będziesz na bieżąco informowany o postępach i aktualnych propozycjach.

Podczas tych spotkań może zostać osiągnięty kompromis. Jeśli tak się stanie, Twoja sprawa zostanie zakończona pełną i ostateczną ugodą. Jeśli jednak porozumienia osiągnąć się nie uda, pozostanie czekać na rozprawę sądową, gdzie ostateczny werdykt w Twojej sprawie zostanie ogłoszony przez sędziego.

Obliczanie szkód

W przypadku uszczerbku na zdrowiu *, szkody majątkowej lub jakiejkolwiek innej straty odniesionej wskutek wypadku, jako strona poszkodowana masz prawo żądać odszkodowania za poniesione straty. Najlepszym rozwiązaniem w tej sytuacji jest omówienie swojej sytuacji z prawnikiem ds. uszczerbku na zdrowiu. Straty poniesione przez poszkodowanego zwane są „szkodami” i zazwyczaj dzieli się je na dwie kategorie: Szkoda Zwyczajne i Szkody Szczególne:

 • Szkody Zwyczajne klasyfikowane są jako straty niepieniężne, czyli np. ból i cierpienie fizyczne lub psychiczne/fizjologiczne.
 • Szkody Szczególne odnoszą się do strat finansowych/wydatków strony poszkodowanej spowodowanych wypadkiem. Np. utrata zarobków, utrata przyszłych zarobków, wydatki związane z opieką w domu, opieka medyczna i przyszła opieka medyczna.

Konsekwencje tego samego urazu lub choroby mogą być różne dla poszczególnych osób. Dlatego kwota odszkodowania, jaką możesz otrzymać, będzie zależała od Twojego indywidualnego przypadku. Nasi prawnicy ds. uszczerbku na zdrowiu mają doświadczenie w dokładnej wycenie sumy odszkodowania w zależności od konkretnych okoliczności i gwarantują, że otrzymasz takie pieniądze, na jakie zasługujesz.

Twoja rola w procesie roszczenia *

Aby prawnik mógł udzielić Ci porad i stwierdzić, czy jesteś uprawniony do otrzymania odszkodowania, będziesz musiał przedstawić wszystkie szczegóły związane z wypadkiem. Nawet takie szczegóły, które mogą Ci się wydawać mało istotne. Pamiętaj również o tym, aby opisać, jak doszło do wypadku i co dokładnie robiłeś w momencie, gdy do niego doszło. Kto poza Tobą w nim uczestniczył, kto był jego świadkiem, itp.

Przed zgłoszeniem roszczenia, powinieneś posiadać następujące informacje:

 • Szczegółowy opis wypadku i tego, jak do niego doszło.
 • Zdjęcia miejsca wypadku, aby pokazać, jak do niego doszło.
 • Dokładna godzina i data wypadku.
 • Czy w miejscu, w którym doszło do wypadku był zainstalowany monitoring. Twój prawnik może poprosić właściciela kamery CCTV o przesłanie nagrań.
 • Dane świadków wypadku, jeśli takowi byli.
 • Zaświadczenia lekarskie – jeśli posiadasz ich kopie, jeśli nie, prawnik może je uzyskać od Twojego lekarza.
 • Szczegóły dotyczące utraty zarobków – ile pieniędzy z wypłat straciłeś w wyniku wypadku?
 • Szczegółowa historia medyczna – czy cierpiałeś na jakieś choroby przed wypadkiem?
 • Szczegóły historii roszczeń – czy w przeszłości zgłaszałeś jakiekolwiek roszczenia z tytułu uszczerbku na zdrowiu? Szczegółowe informacje o stronie ponoszącej winę za wypadek – sprawą najwyższej wagi jest zidentyfikowanie właściwej osoby przy składaniu wniosku.
 • Lista wydatków poniesionych w następstwie wypadku (na przykład koszty leczenia, koszty podróży, koszty opieki w domu i inne).

 Kontakt

W Tracey Solicitors posiadamy ponad 30-letnie doświadczenie w sprawach związanych z uszczerbkiem na zdrowiu * oraz wiedzę niezbędną ku temu, by pomóc Ci wnieść roszczenie i wytłumaczyć wszelkie zawiłości prawne bez używania żargonu prawniczego. Naszym celem jest uczynienie prawa dostępnym i zrozumiałym dla każdego. Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji, zadzwoń pod nr tel. 01 649 9900 lub wyślij e-maila: ask@traceysolicitors.ie i opisz nam swoją sprawę.POWIEDZ NAM O SWOJEJ SPRAWIE

 • Hidden gclid field

16/17 St. Andrew Street, Dublin 2, Ireland

Godziny otwarcia: Poniedziałek – Piątek 9:00 – 17:00