Legal Guides

Kto jest kim na sali sądowej?

Kiedy wnosisz roszczenie o odszkodowanie z tytułu szkody osobowej* przeciwko komuś, kto ją spowodował, najczęściej spodziewasz się rozprawy sądowej. W rzeczywistości jednak większość roszczeń powypadkowych zanim trafi na salę sądową rozstrzyga się polubownie. Takie zakończenie sprawy nazywa się ugodą pozasądową.

Potrzebujesz porady prawnej?

Jak zakończyć sprawę ugodowo?

Ugodowe, pozasądowe rozstrzygnięcie roszczenia może odbyć się na kilka różnych sposobów:

  • Ugoda bezpośrednio z firmą ubezpieczeniową
  • Poprzez proces oceny przez Komisję ds. Szkód Osobowych (Injuries Board)
  • Ugoda osiągnięta na etapie rozmów jeszcze przed rozprawą
  • Ugoda w dzień posiedzenia sądu, wykluczająca potrzebę stawiennictwa na sali rozpraw

Perspektywa spędzenia choć jednego dnia w sądzie może być przytłaczająca dla kogoś, kto nie jest obeznany w sprawach sądowych lub, kto nigdy wcześniej nie miał do czynienia z sądem.

Pomoc i obecność Twojego adwokata jest w takim momencie nieoceniona. Wiedza na temat tego, czego oczekiwać przed rozprawą sądową, kto w niej uczestniczy i kto jaką rolę odgrywa na sali rozpraw może okazać się pomocna w ujarzmieniu strachu.

Sędzia

Sędzia (judge) rozpatrujący sprawę jest główną postacią w sądzie. Sędzia prowadzi rozprawę, utrzymuje porządek na sali sądowej oraz na podstawie przedstawionych materiałów dowodowych wydaje wyrok.

Protokolant

Rolą protokolanta (registrar) jest pilnowanie kolejności rozpraw oraz wzywanie po kolei osób uczestniczących w danej rozprawie. Na przykład, gdy świadek zostaje wezwany na salę, protokolant podaje świadkowi Biblię i czyta przysięgę, którą świadek powtarza. Protokolant przekazuje także sędziemu stosowne dokumenty sądowe. W trakcie rozprawy odnotowuje on wszelkie nakazy sądu, a po jej zakończeniu sporządza wydane orzeczenia. Najprościej rzecz ujmując, protokolant zapewnia sprawne działanie sądu. Protokolant zasiada przed sędzią.

Strażnik

Kolejnym asystentem sędziego jest strażnik (tipstaff). Zapowiada on wejście i wyjście sędziego z sali obrad. Strażnik nie jest tylko osobistym asystentem sędziego, ale także pomaga w działaniu sądu poprzez komunikację z innymi strażnikami i informowanie na bieżąco sędziego oraz protokolanta o porządku rozpraw.

Twój prawnik ds. szkód osobowych*

Twój zespół prawniczy będzie się składać z prawnika (solicitor) i radcy lub radców sądowych (barristers). Pierwszą połową Twojego zespołu jest prawnik. Zasiada on w pierwszej ławie przed protokolantem, twarzą skierowaną w tym samym kierunku co sędzia i protokolant. Adwokat drugiej strony zasiada na przeciwnym końcu tej samej ławy.

Radca sądowy

Radca sądowy to druga połowa Twojego zespołu. Jego rolą jest reprezentować Cię w sądzie – mówić w Twoim imieniu podczas rozprawy, przedstawiać Twoją sprawę oraz jej bronić. W sytuacjach, gdy sprawa została ugodowo rozstrzygnięta poza sądem, to właśnie on jest osobą, która do tego rozwiązania doprowadziła. Na sali rozpraw radcy sądowi zasiadają w dwóch osobnych ławach, zwróceni są bezpośrednio w stronę prawników swojej strony. Jeśli sprawa odbywa się w sądzie wyższej instancji, starszy radca sądowy (Senior Counsel) zasiada w pierwszej ławie, a młodszy (Junior Counsel) siedzi za nim.

Świadkowie

Świadkowie to osoby, które zostały wezwane, aby złożyć zeznanie. Po zaprzysiężeniu, wezwany świadek zasiada obok protokolanta. Pytania świadkowi zadaje radca sądowy, czasami również sędzia. Świadek skierowany jest bokiem do sali, tak aby mógł słyszeć i odpowiadać na pytania zarówno radców sądowych, jak i sędziego.

Rozprawy sądowe są w całości nagrywane. Każda ze stron sporu może zażądać stenogramu z przebiegu rozprawy. W takim przypadku należy wynająć stenografa, który zwykle zasiada po lewej lub prawej stronie protokolanta czyli naprzeciwko świadka. Stenograf posiada wszystkie notatki. W przypadku, gdy jedna ze stron poprosi o stenogram, oznacza to, że prawdopodobnie zamierza odwołać się od decyzji sądu.

Reszta rzędów ławek może zostać zajęta przez świadków, strony zainteresowane, rodziny oraz przyjaciół, którzy przybyli by Cię wesprzeć.

Czy rozprawy sądowe są jawne?

Większość rozpraw sądowych jest jawna. Oznacza to, że każdy ma prawo przebywać na sali sądowej w trakcie rozprawy. Również dziennikarze mają prawo wstępu na salę i mogą relacjonować przebieg danej sprawy w mediach.

W dzień rozprawy dobrze jest przybyć wcześniej i zapoznać się z salą rozpraw. Oczekując na rozpoczęcie Twojej rozprawy, możesz wysłuchać innej sprawy i dzięki temu lepiej przygotować się do własnej.