Wypadki w pracy*

Uraz akustyczny*

Uraz akustyczny (ASD) to tymczasowe lub trwałe odbiorcze uszkodzenie słuchu. Do urazu akustycznego może dojść wskutek narażenia na szkodliwy dla słuchu dźwięk. Taki dźwięk zazwyczaj pojawia się nieoczekiwanie blisko ucha i jest bardzo głośny, na przykład pracownik centrum telefonicznego narażony jest na głośne dźwięki telefonu lub zestawu słuchawkowego. Tego typu sytuacje kwalifikowane są do kategorii wypadków w pracy.

Opowiedz nam o swojej sprawie

Rodzaje profesji narażonych na ASD

Uraz akustyczny jest spowodowany wystawieniem słuchu na krótkie, nieoczekiwane dźwięki o wysokiej częstotliwości. Objawy tego stanu często opisywane są jako drętwienie i uczucie pieczenia w uchu lub wokół niego. Ponieważ dolegliwość ta jest związana ze słuchem, istnieje możliwość wystąpienia szeregu innych stanów, takich jak depresja, lęk lub zespół stresu pourazowego. Uraz akustyczny często dotyka pracowników centrum obsługi telefonicznej ze względu na długotrwałe korzystanie ze słuchawek telefonicznych. Pracownicy fabryk i osoby pracujące w pobliżu głośnego sprzętu i maszyn są również narażeni na uraz akustyczny z uwagi na nagłe i nieoczekiwane dźwięki, które mogą powodować uszkodzenie słuchu. Ważne jest, aby korzystali oni z odpowiedniego sprzętu ochrony osobistej w celu zmniejszenia ryzyka zaistnienia takiej sytuacji.

Najczęstsze sektory pracy, w których pracownicy doświadczają objawów urazu akustycznego i głuchoty przemysłowej to:

 • Produkcja
 • Budowa
 • Górnictwo
 • Transport
 • Komunikacja
 • Rolnictwo
 • Edukacja
 • Bary i restauracje
 • Opieka zdrowotna
 • Centra telefoniczne
 • Pracownicy biurowi

Grupy urazów akustycznych

Ze względu na to kiedy pojawiają się symptomy, wyróżnia się trzy grupy urazów akustycznych:

Wczesne objawy

Symptomy urazu są odczuwalne zaledwie kilka minut po wydarzeniu. Charakteryzują się bólem lub odczuciem dyskomfortu w uchu, który może spowodować upośledzenie i stłumiony słuch. Do typowych objawów należą też zmęczenie, nudności i zawroty głowy.

Objawy następujące niedługo po wydarzeniu

Objawy urazu zwykle są odczuwalne w ciągu następnych godzin lub dni od pierwszego zdarzenia. Często są to szumy w uszach, ciągłe dzwonienie lub brzęczenie.

Opóźnione objawy

Uraz nie rozwija się natychmiast po wydarzeniu, ale po jakimś czasie. Często objawami współtowarzyszącymi są lęk i depresja.

Częste objawy

Jednoznaczne określenie objawów konkretnego typu urazu akustycznego może być trudne z uwagi na to, że istnieje wiele podobnych do siebie symptomów charakteryzujących wszystkie trzy grupy. Ogólnie rzecz biorąc najczęstsze objawy urazy akustycznego to:

 • Ból głowy
 • Nudności
 • Zmęczenie
 • Ból ucha
 • Ból szyi lub szczęki
 • Lęk lub depresja
 • Uczucie ucisku w uchu
 • Upośledzenie słuchu
 • Nadwrażliwość
 • Uczucie zawrotów głowy
 • Szumy uszne
 • Trudności ze snem

Przyczyny

Typowe przyczyny urazu akustycznego obejmują:

 • Nagły dźwięk o wysokim natężeniu
 • Brak wyposażenia ochronnego
 • Naruszenie przepisów BHP
 • Wydłużony czas korzystania z zestawu słuchawkowego
 • Rozmówca, który krzyczy podczas rozmowy telefonicznej

Kto ponosi odpowiedzialność?

Osoba, która odniesie uraz słuchu w wyniku hałasu spowodowanego czyimś zaniedbaniem, może być uprawniona do dochodzenia zadośćuczynienia z tego tytułu. W pierwszej kolejności należy jednak ustalić, kto ponosi odpowiedzialność za powstały uszczerbek na zdrowiu. W związku z tym, że do urazów akustycznych dochodzi zwykle w pracy, pracodawca często ponosi odpowiedzialność z tego tytułu. Jednak nie jest to regułą, ponieważ czasami urazy słuchu powstają w wyniku niedbałego postępowania pracownika. Istnieją bowiem określone działania i kroki zapobiegawcze oraz obowiązek zachowania środków bezpieczeństwa, których powinien przestrzegać zarówno pracodawca, jak i pracownik.

Pracodawca

Priorytetem pracodawcy powinno być bezpieczeństwo i higiena pracy. W związku z tym jest on zobligowany przedsięwziąć określone kroki w tym kierunku. Pracodawca powinien przeprowadzać częste oceny ryzyka, które mają na celu identyfikację i eliminację wszelkich zagrożeń. Takie działania pomagają zmniejszyć ryzyko wypadków i odniesienia urazu w miejscu pracy. Dodatkowo, pracodawca ma obowiązek należytej staranności wobec personelu, dlatego też wszelkie działania i praktyki pracy powinny priorytetowo traktować bezpieczeństwo pracowników. Do takich działań należą szkolenia umożliwiające prawidłowe wykonywanie pracy, ustalenie procedur w sytuacjach kryzysowych oraz zapewnienie adekwatnego do wykonywanych zadań wyposażenia ochrony osobistej. Jeżeli dojdzie do wypadku, a pracodawca nie wypełnił powyższych obowiązków, może on ponieść konsekwencje i zostać pociągnięty do odpowiedzialności za poniesiony uraz w drodze postępowania odszkodowawczego.

Pracownik

Należy pamiętać, że nie tylko pracodawca ma narzucone obowiązki. Również pracownicy są zobowiązani do przestrzegania zasad bezpieczeństwa i należytej staranności zarówno wobec samych siebie, jak i innych współpracowników. Pracownik powinien zachować ostrożność w swoich działaniach i nie doprowadzać do sytuacji, które wystawiają na ryzyko odniesienia urazu. Powinien uczestniczyć w organizowanych szkoleniach oraz nosić sprzęt ochronny. W przeciwnym razie prawdopodobieństwo wystąpienia wypadku rośnie, a co za tym idzie, pracownik może zostać pociągnięty do odpowiedzialności, jeśli okaże się, że nie przestrzegał przepisów.

Hałas w pracy

Według raportu HSA (odpowiednik polskiej Inspekcji Pracy) dotyczącego wyników kontroli poziomu hałasu w pracy, utrata słuchu spowodowana hałasem jest najczęściej zgłaszaną chorobą przemysłową w UE. Osoby pracujące w hałasie powyżej 85 dB są narażone na uszkodzenie słuchu.

Utrata słuchu w pracy zazwyczaj następuje stopniowo wskutek nadmiernej ekspozycji na hałas w środowisku, w którym dany pracownik codziennie przebywa. Często poszkodowani zdają sobie sprawę z poziomu urazu słuchu dopiero po wielu latach. W przypadkach, gdy głośny hałas jest nagły jest inaczej, ponieważ objawy urazu są zauważalne szybciej.

Poziom hałasu, na który należy zwrócić uwagę

Im wyższy poziom hałasu i im dłużej jesteś na niego narażony, tym większe ryzyko uszkodzenia słuchu. Poniżej znajdują się wskazówki, które pomogą Ci określić poziom hałasu:

 • 30dB – cicha biblioteka
 • 60dB – konwersacja
 • 70dB – klasa w szkole
 • 80dB – ciągnik
 • 90dB – wiertarka
 • 100dB – klub nocny

Poniższe statystyki pokazują odsetek pracowników poszczególnych sektorów, w których występuje wysoki poziom hałasu przez ponad pół godziny ich pracy w ciągu dnia:

 • Produkcja i górnictwo – 40% pracowników
 • Budowa – 35%
 • Rolnictwo, transport, komunikacja – 20%

Zapobieganie urazom akustycznym

Istnieje wiele sposobów zapobiegania urazom słuchu w pracy. Pozwalają one zapewnić bezpieczne środowisko pracy i chronią zdrowie pracowników:

 • Maszyny powinny być zaprojektowane tak, aby działały najciszej jak to możliwe.
 • Pracodawca powinien stosować środki kontroli hałasu w celu zmniejszenia jego poziomu oraz stopnia narażenia pracowników na hałas w pracy.
 • W przypadkach, w których hałasu nie można kontrolować, pracodawca powinien zapewnić pracownikom odpowiednie środki ochrony indywidualnej takie jak słuchawki wyciszające.
 • Pracownicy powinni używać zapewnionych im środków ochrony osobistej podczas wykonywania pracy.

Obowiązki pracodawcy

Według HSA pracodawca powinien przeprowadzić regularne kontrole oceniające ryzyko i identyfikujące:

 • Źródło hałasu
 • Pracowników narażonych na hałas
 • Niezbędne działania w celu zmniejszenia ryzyka urazu słuchu.
 • Inne metody pracy, które mogą wyeliminować narażenie na hałas.
 • Sprzęt ochronny potrzebny do bezpiecznego wykonania pracy.
 • Wszelkie możliwe zmiany w układzie miejsca pracy.
 • Wymagania dotyczące szkolenia personelu w zakresie bezpieczeństwa.
 • Czy muszą być zainstalowane jakiekolwiek narzędzia tłumiące hałas (pokrycia dźwiękochłonne, osłony itp.).
 • Jak należy organizować proces pracy, tj. ograniczać hałas, na jaki narażony jest pracownik.

Przeprowadzając kontrole, pracodawca powinien wziąć pod uwagę następujące aspekty:

 • Rodzaj zadań i związany z nimi poziom hałasu.
 • Dokonać odpowiedniej oceny poziomu hałasu i ryzyka dla pracowników.
 • Zmierzyć poziom hałasu, na jaki narażeni są pracownicy.
 • Przeprowadzać regularnie kontrole i oceny ryzyka.
 • Zagwarantować, że nasilenie hałasu w trakcie pomiaru jest jednakowe jak podczas codziennej pracy.

Pracodawca powinien zwrócić szczególną uwagę na:

 • Poziom, rodzaj i czas trwania ekspozycji pracowników na hałas.
 • Skutki ekspozycji pracowników narażonych na hałas.
 • Możliwe skutki dźwięków ostrzegawczych wydawanych przez maszyny i ich wpływ na pracowników.
 • Dostępność alternatywnych narzędzi, które zmniejszają hałas.
 • Zapewnić sprzęt ochronny w celu ochrony słuchu pracowników.
 • Po przeprowadzeniu oceny i identyfikacji zagrożeń dokonać niezbędnej korekty najszybciej jak to możliwe.

Sprzęt ochrony osobistej (PPE)

Środki ochrony osobistej powinny być stosowane w sytuacjach, gdy nie jest możliwe zmniejszenie narażenia pracownika na hałas. Jest to w gestii pracodawcy, aby zapewnić pracownikowi takowy sprzęt. Poniższe przykłady przedstawiają sytuacje, w których pracodawca może ponieść konsekwencje, jeśli pracownik doznał urazu akustycznego.

 • Nie dostarczono nauszników lub zatyczek do uszu.
 • Zapewniony sprzęt PPE nie jest odpowiedni do poziomu, rodzaju lub czasu trwania hałasu.
 • Nieprawidłowo dopasowany sprzęt ochronny – pracownik powinien mieć wybór, aby upewnić się, że wyposażenie jest odpowiednio dopasowane i wygodne. W przeciwnym razie sprzęt może nie spełnić swojej funkcji.
 • Niewłaściwie przechowywany lub konserwowany sprzęt ochronny.
 • Pracownik nie otrzymał szkolenia w zakresie prawidłowego użytkowania sprzętu ochronnego.

Co zrobić, jeśli doznałeś urazu akustycznego?

Jeśli doznałeś urazu akustycznego, warto zebrać następujące informacje, które mogą okazać się pomocne w procesie roszczenia:

 • Data i godzina zdarzenia, które spowodowało uraz akustyczny
 • Czas ekspozycji na hałas
 • Opis hałasu
 • Szczegóły dotyczące dostarczonego wyposażenia ochronnego
 • Objawy odczuwane po zdarzeniu
 • Szczegóły czy zdarzenie zostało zarejestrowane

Co zrobić, jeśli miałem wypadek w pracy?

Jeśli miałeś wypadek w pracy, warto podjąć następujące kroki:

 1. Zwróć się o pomoc lekarską

  Twoje zdrowie jest najcenniejsze i powinieneś go strzec. Natychmiast po wypadku sprawdź dokładnie, czy nie odniosłeś obrażeń. Następnie sprawdź, czy inne osoby nie potrzebują pomocy medycznej. Jeśli Ty lub ktokolwiek inny doznał poważnego urazu, zadzwoń po karetkę.

  Nie lekceważ także mniej poważnych urazów, nawet gdy nie odczuwasz bólu. Czasami takie obrażenia mogą prowadzić do poważnych komplikacji. W takich sytuacjach lepiej jest dmuchać na zimne i udać się na pogotowie (A&E) lub do lekarza i się przebadać.

 2. Zgłoś wypadek

  Pamiętaj, aby zgłosić wypadek swojemu przełożonemu – kierownikowi lub menedżerowi, nawet jeśli wydaje Ci się, że incydent był niegroźny. Zgodnie z prawem, incydent w pracy należy zgłosić, jeśli osoba odniosła uraz i nie jest w stanie wykonywać swojej pracy przez więcej niż trzy dni. Pamiętaj także, aby wypełnić formularz zgłoszenia wypadku. Może on zostać wykorzystany przy badaniu lekarskim oraz może pomóc zapobiec podobnym zdarzeniom w przyszłości.

 3. Identyfikacja świadków

  Jeśli to możliwe, zbierz dane kontaktowe od wszystkich świadków wypadku. Będzie to przydatne, gdy zdecydujesz się wnieść roszczenie o odszkodowanie. Warto również sprawdzić, czy wypadek nie został zarejestrowany przez kamery monitoringu.

 4. Dokumentacja wypadku

  Zebranie następujących informacji dotyczących wypadku jest bardzo ważne:

  • Opis okoliczności wypadku
  • Dane świadków zdarzenia
  • Sprawdź czy wypadek został zarejestrowany przez kamery monitoringu
  • Zdjęcia z miejsca wypadku i elementów, które do niego doprowadziły
 5. Skontaktuj się z prawnikiem ds. wypadków w pracy

  Jeśli rozważasz wystąpienie o odszkodowanie z tytułu wypadku w pracy, powinieneś skontaktować się z prawnikiem mającym doświadczenie i wiedzę w tym zakresie. Będziesz musiał również zwrócić się do Komisji ds. Szkód Osobowych (Injuries Board) w celu uzyskania oceny odniesionych obrażeń. Prawnik ds. wypadków w pracy pomoże Ci przygotować wniosek do Komisji oraz zagwarantuje, że wszystko odbędzie się zgodnie z procedurą i bez zbędnej zwłoki.

  Zachowaj kopie dowodów wszelkich wydatków, które poniosłeś wskutek wypadku. Zachowaj również wszelkie kopie dokumentacji medycznej oraz raportów. Dokumenty te będą potrzebne w procesie roszczenia.

Opowiedz nam o swojej sprawie

Wypełnij poniższy formularz, a my oddzwonimy do Ciebie, aby omówić Twoje zapytanie. Gwarantujemy poufność!

 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
Our helpful team

Potrzebujesz pomocy? Zapytaj!

Pomoc, którą oferujemy oparta jest na 30 latach doświadczenia oraz specjalistycznej wiedzy. W kontakcie z klientami nie posługujemy się żargonem prawniczym, używamy prostego języka i udzielamy praktycznych porad na każdym etapie sprawy.

Zadzwoń do nas już dziś: +353 1 649 9900 lub skontaktuj się z nami online.

Jak wnieść roszczenie?

Po zebraniu wszystkich niezbędnych dokumentów związanych z wypadkiem i odniesionym urazem, czas wnieść roszczenie. Warto wtedy skorzystać z pomocy prawnika specjalizującego się w wypadkach w pracy.

 1. Przygotuj dokumentację dla prawnika

  Kiedy zdecydujesz się wnieść roszczenie o zadośćuczynienie, przygotuj dokumentację, którą przekażesz prawnikowi. Powinna ona zawierać następujące informacje:

  • Data wypadku
  • Miejsce wypadku
  • Szczegóły dotyczące osoby/okoliczności, które spowodowały wypadek
  • Dokładny opis zdarzenia
  • Komu zgłoszono wypadek
  • Czy istnieje zapis z monitoringu, na którym widać incydent?
  • Opis odniesionych urazów
  • Dane szpitala lub lekarza, który udzielił Ci pomocy
  • Zdjęcia z miejsca wypadku oraz zdjęcia odniesionych urazów
 2. Prawnik jako zaufany doradca

  Pomoc prawnika biegłego w sprawach związanych z wypadkami w pracy pomoże uniknąć wszelkich niedopatrzeń, na które narażony jest każdy, kto składa wniosek sam, bez pomocy prawnej. Prawnik jest godnym zaufania doradcą i przeprowadzi Cię przez cały proces.

 3. Adwokat uzyskuje raport medyczny

  Dokumentacja medyczna jest bardzo istotna, gdyż potwierdza odniesiony przez Ciebie uszczerbek na zdrowiu. Prawnik poprosi o podanie danych lekarza lub szpitala, pod opieką którego przebywałeś oraz wystąpi o raporty medyczne konieczne do wszczęcia sprawy.

 4. Prawnik przygotowuje wniosek do Injuries Board

  Gdy adwokat zgromadzi wszystkie potrzebne informacje, wniosek o odszkodowanie z tytułu wypadku w pracy zostanie skierowany do Injuries Board. Szczegółami zajmie się za Ciebie prawnik. Komisja oceni Twoją sprawę i zaproponuje sumę odszkodowania. Możesz zaakceptować kwotę zaproponowaną przez Komisję lub ją odrzucić.

 5. Możliwe scenariusze

  Możliwe są zatem dwa scenariusze:

  a. Zarówno Ty, jak i Twój pracodawca akceptujecie kwotę odszkodowania zaproponowaną przez Komisję – sprawa zostaje uznana za rozstrzygniętą, a sprawca wezwany do wypłaty odszkodowania.

  b. Ty lub pracodawca nie akceptujecie kwoty odszkodowania zaproponowanej przez Komisję – wszczęte zostaje postępowanie sądowe.

  Zanim zaczniesz martwić się sądem i wszystkim, co się z tym wiąże, wiedz, że tylko niewielki odsetek spraw trafia na salę sądową.

  Najpierw organizowane są spotkania ugodowe. To właśnie podczas takich negocjacji rozstrzygana jest większość roszczeń – bez konieczności stawiennictwa w sądzie. Pamiętaj, że Twój prawnik ma obowiązek reprezentować Cię na tego typu spotkaniach i dbać o Twój najlepszy interes. Prawnik pełni rolę zaufanego doradcy, który w Twoim imieniu załatwia sprawy związane z procesem, abyś Ty mógł skoncentrować się na swoim zdrowiu.

W Tracey Solicitors LLP staramy się, by każdy miał dostęp do porady prawnej, szczególnie osoby, które nie mają doświadczenia w zakresie roszczeń. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z nami pod numerem telefonu 01 649 9900 lub pod adresem e-mail: ask@traceysolicitors.ie i opisz swoją sprawę bezpośrednio naszemu doradcy prawnemu. Gwarantujemy poufność.

Co myślą o nas klienci

Naszym celem jest zapewnienie niezależnej i zrozumiałej porady prawnej. Dążymy do osiągnięcia możliwie najlepszych rezultatów dla naszych klientów.

Świetna obsługa od początku do końca. Pracują tam bardzo pomocni i przyjaźni ludzie. Szczególne podziękowania dla Sylwii. Polecam kancelarię Tracey Solicitors LLP.
Informacje o progresie sprawy, które otrzymałem od Emilii i polskiego zespołu, były bardzo profesjonalne. Zrozumiałem każdy aspekt mojego roszczenia.
Byłam pewna, że na każdym etapie otrzymywałam wspaniałe porady i celne wskazówki. Dziękuję za doprowadzenie mojej sprawy do pomyślnego rozwiązania.
Zobacz więcej rekomendacji klientów

Rozstrzygnięcie sprawy

Jeśli wystąpisz z roszczeniem, możesz dochodzić prawa do odszkodowania oraz odzyskania kosztów z tytułu poniesionych szkód. Szkody te dzielimy na:

Szkody zwyczajne

Szkody zwyczajne to szkody niematerialne, takie jak ból i cierpienie oraz/lub fizyczne i emocjonalne szkody spowodowane wypadkiem w pracy.

Szkody szczególne

Szkody szczególne dotyczą wydatków bieżących poniesionych w następstwie wypadku, np. utrata zarobków (jeśli po wypadku nie mogłeś pracować), rachunki medyczne oraz dodatkowe koszty podróży związane z wypadkiem (np. podróż do i ze szpitala). Dowiedz się więcej na temat kosztów.

Czym jest okres przedawnienia?

Okres przedawnienia to ograniczenie czasowe na zgłoszenie roszczenia. Różni się ono w zależności od sytuacji. Ogólna zasada dotycząca spraw związanych z uszczerbkiem na zdrowiu mówi o 2 latach na zgłoszenie roszczenia od dnia, w którym doszło do wypadku lub dnia, w którym poszkodowany uświadomił sobie fakt odniesienia uszczerbku na zdrowiu w wyniku zdarzenia. Adwokat pomoże określić, ile dokładnie czasu zostało na zgłoszenie roszczenia o odszkodowanie w danej sprawie.

Dowiedz się więcej na temat okresu przedawnienia

O Tracey Solicitors LLP

Udzielając specjalistycznych usług oraz profesjonalnych porad, polegamy na ponad 30-letnim doświadczeniu prawnym w zakresie roszczeń powypadkowych.

Pomożemy Ci w zgłoszeniu roszczenia i dołożymy wszelkich starań, abyś zrozumiał każdy etap procesu prawnego.

Kontakt

Nasz przyjazny zespół czeka na Twój kontakt. Linia telefoniczna jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-17:00.

+353 1 649 9900

Możesz też wypełnić formularz, a my do Ciebie oddzwonimy.