Legal Guides

Słowniczek terminów z żargonu prawniczego

W kancelarii Tracey Solicitors, naszym celem jest świadczenie jasnych i niezależnych porad prawnych. Zdajemy sobie sprawę, że język prawniczy może być czasami skomplikowany, dlatego przygotowaliśmy listę często używanych terminów prawnych. Mamy nadzieję, że udało nam się je wyjaśnić przystępnym, wolnym od żargonu językiem.

Potrzebujesz porady prawnej?
Acceptance of service (potwierdzenie świadczenia usługi) Tak określa się sytuację, gdy prawnik podejmuje się prowadzenia sprawy na rzecz oskarżonego i występowania w jego imieniu.
 

Actuary (aktuariusz)

Ekspert w zakresie szacowania przyszłej utraty zarobków lub przyszłych wydatków oraz prawdopodobieństwa wystąpienia pewnych zdarzeń.

 

Acquiescence (zgoda/przyzwolenie) Działanie lub zaniechanie, które zobowiązuje daną osobę prawnie.
Adjournment (odroczenie) Odroczenie rozprawy sądowej.
Adjudication (wyrok) Formalny wyrok lub decyzja sądu.

 

ADR Alternatywne metody rozwiązywania sporów, takie jak arbitraż, mediacja i ugoda.
Affidavit (oświadczenie) Pisemne oświadczenie pod przysięgą. Jest to dokument potwierdzający prawidłowość postępowania i/lub prawidłowość złożonej dokumentacji. Świadek, który składa oświadczenie pod przysięgą, nazywany jest składającym zeznanie.
Anti-Money Laundering (AML) (przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy) Przeciwdziałanie praniu pieniędzy (AML) odnosi się do przepisów, regulacji i procedur mających na celu wykrywanie prób ukrycia rzeczywistych nielegalnych źródeł posiadanych funduszy.

Prawo wymaga, aby klienci przedstawili prawnikowi dowód tożsamości, taki jak prawo jazdy lub paszport, nawet jeśli te personalia są prawnikowi znane. Ponadto, prawnik będzie potrzebował dokumentu wskazującego stały adres zamieszkania, na przykład rachunku za usługi lub wyciągu bankowego. Ma to na celu ochronę klienta, a także przestrzeganie przepisów związanych z przeciwdziałaniem praniu brudnych pieniędzy.

Appeal (odwołanie) Postępowanie wszczęte na wniosek strony, która jest niezadowolona z decyzji podjętej przez sąd i wnosi o ponowne rozpatrzenie sprawy lub uchylenie tej decyzji przez sąd wyższej instancji.
Appearance (stawiennictwo) Dokument informujący, że prawnik lub inna osoba reprezentuje daną stronę.
Arbitration (Ugoda) Rozstrzyganie sporu za pomocą sądu arbitrażowego.
Arbitrator (sędzia arbitrażowy) Osoba, która rozstrzyga spór bez konieczności wszczynania procesu sądowego.
Barrister (adwokat) Specjalista ds. sporów sądowych i obrony, otrzymujący instrukcje od radcy prawnego. Adwokaci nie kontaktują się bezpośrednio z klientami.
Circuit Court (sąd okręgowy) Ma uprawnienia do przyznania odszkodowania w przypadku, gdy roszczenie nie przekracza 75 000 EUR.
Contempt of court (obraza sądu) Niezastosowanie się do nakazu sądu lub zakłócanie porządku w procesie wymierzania sprawiedliwości przez sąd, takie jak przerwanie rozprawy sądowej, niewykonanie postanowienia sądu, znieważenie sędziego w trakcie rozprawy sądowej.
 

Commissioner for oaths

Osoba uprawniona do przyjmowania oświadczeń pod przysięgą oraz poświadczania podpisów na oświadczeniach
Compensation (odszkodowanie) Pieniądze wypłacone w celu naprawienia wyrządzonych szkód, obrażeń lub strat.
Damages (szkody) Rekompensata finansowa przyznana przez sąd w celu zrekompensowania strat lub cierpień spowodowanych działaniem lub zaniechaniem innej osoby.
Disclaimer (zastrzeżenie) Dokument, który może zostać podpisany przez strony umowy (na przykład umowy najmu), który może zawierać pewne prawa czy uprawnienia różniące się od tych określonych w pierwotnej umowie.
 

Discovery (ujawnienie)

Ujawnienie jest procedurą dwuetapową w postępowaniu sądowym. Dotyczy dokumentacji szpitalnej, dokumentacji lekarskiej i/lub dokumentacji na temat zarobków, które mają zostać przekazane przedstawicielom prawnym pozwanego. Jest to również dokumentacja, o którą należy zwrócić się do radców prawnych pozwanego w sprawach dotyczących przeprowadzonych szkoleń pracowniczy i przeprowadzonych ocen ryzyka.
District Court (sąd rejonowy) Sąd najniższej instancji w irlandzkim systemie sądowniczym, w przypadku którego roszczenie lub orzeczenie nie przekracza 15 000 EUR.
Biegli Świadkowie Biegły w określonej dziedzinie powołany do wydawania opinii w sprawie sądowej.
High Court (sąd wyższej instancji) Sąd z pełną jurysdykcją nad Sądem Okręgowym oraz prawem do rozstrzygania wszelkich kwestii prawnych. Nie ma ograniczeń co do kwoty odszkodowania pieniężnego, jakie może przyznać.
Hostile witness Świadek, który odmawia składania zeznań na poparcie osoby, która go wezwała lub którego zeznanie różni się od wcześniejszych zeznań.
Issue proceedings (wszczęcie postępowania) Kiedy pierwszy dokument prawny zostaje wydany przez sąd rejonowy, okręgowy lub wyższej instancji, w zależności od rodzaju odniesionych obrażeń.
Litigation (spór sądowy) Podejmowanie kroków prawnych w celu uzyskania odszkodowania za odniesione urazy, straty i szkody.
Mediation (mediacja) Mediacja to dobrowolny i poufny proces, podczas którego neutralna strona trzecia pomaga stronom w wysiłkach zmierzających do rozwiązania sporu w drodze negocjacji. Mediator nie rozstrzyga, kto ma rację. Jego jedyną funkcją jest pomoc stronom w znalezieniu rozwiązania akceptowalnego dla obu stron. Strony zachowują decyzyjność w sprawie ugody i jej warunków.

Ustawa o mediacji z 2017 r. wymaga, aby przed wszczęciem postępowania poinformować klientów o możliwości skorzystania z mediacji jako metody rozwiązania sporu.

Motor Insurers’ Bureau of Ireland (MIBI – Irlandzkie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych) Irlandzkie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych zostało założone w 1955 roku jako organizacja non-profit, której zadaniem jest wypłacanie odszkodowania ofiarom wypadków drogowych, które odniosły obrażenia w wyniku wypadków spowodowanych przez nieubezpieczonych kierowców.
Motion (wniosek) Wniosek to procedura stosowana w celu wniesienia wniosku do Sądu w związku z niedostarczeniem przez Powoda i/lub Pozwanego dokumentacji w trakcie postępowania sądowego.
Negligence (zaniedbanie) Niedbałość. Osoba, która ma wobec kogoś obowiązek staranności i nie wywiąże się z niego, może ponieść odpowiedzialność w formie odszkodowania za zaniedbanie. Zaniedbaniem może być zarówno działania jaki i zaniechanie działania. Jeśli nie wystąpią żadne szkody, nie można podjąć żadnych działań prawnych.
Notice for Particulars (zapytanie o szczegóły) Zapytanie o szczegóły to seria pytań, które prawnicy pozwanego skierują do powoda, aby formalnie zażądać dodatkowych informacji na temat sprawy.
Notice of trial (zawiadomienie o rozprawie) Zawiadomienie o rozprawie jest wnioskiem do sądu o wyznaczenie terminu rozprawy.