Legal Guides

Roszczenie odszkodowawcze przeciwko pracodawcy

Termin prawny „szkoda osobowa” używany jest w odniesieniu do urazu lub choroby, które zostały spowodowane lub uległy pogorszeniu z powodu zaniedbania osoby trzeciej. Na przykład z powodu zaniedbania pracodawcy lub współpracownika może dojść do skutkującego urazem wypadku w pracy.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zgłoszenie roszczenia po wypadku w miejscu pracy

Roszczenie z tytułu wypadku w miejscu pracy* może zostać wniesione przez pracownika, który jest w stanie udowodnić, że wypadek ten był bezpośrednim rezultatem zaniedbania ze strony pracodawcy lub współpracownika. Warto zauważyć, że zdarzenie można uznać za incydent przy pracy tylko wtedy, gdy pracownik jest prawnie zobowiązany do przebywania na danym terenie w trakcie dnia pracy. Należy zwrócić uwagę, czy otoczenie, w którym doszło do wypadku było nieodpowiednie lub niebezpieczne, nawet, jeśli do wypadku przyczynił się błąd ludzki. Ponadto szczegóły opisu zdarzenia muszą być zgodne z faktami, jasne i zwięzłe.

Przed rozpatrzeniem jakiegokolwiek postępowania prawnego uraz, bez względu na jego stopień, powinien zostać oceniony przez lekarza. Pracownik zgłaszający roszczenie nie musi martwić się o swoje stanowisko, ponieważ przepisy dotyczące ochrony pracowników chronią ich przed zwolnieniem w przypadku wniesienia roszczenia po incydencie w miejscu pracy.

Większość pracodawców posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej na okoliczność incydentów pracowniczych. Oznacza to, że firma ubezpieczeniowa pracodawcy przejmuje sprawę od początkowego etapu procesu. Jest to korzystne dla obu stron i eliminuje osobisty aspekt związany z postępowaniem sądowym i danym wypadkiem.

Zgłoszenie wypadku

Istotnym jest, aby powiadomić pracodawcę o wypadku. Powinieneś poinformować swojego przełożonego o odniesionych urazach i przyczynie incydentu. Pamiętaj, żeby zachować spokój podczas zgłaszania wypadku, aby szczegóły dotyczące wydarzenia były podane poprawnie. Przed rozmową z przełożonym zaleca się spisanie wydarzeń krok po kroku. Pomaga to w komunikacji i ułożeniu myśli w logiczny sposób. Wskazane jest również, aby poprosić o pisemne lub elektroniczne potwierdzenie zgłoszenia wypadku. Szczera rozmowa z pracodawcą może być pomocna w postępowaniu sądowym, bowiem daje mu szansę na refleksję i przyjęcie odpowiedzialności za zdarzenie, do którego doszło.

W przypadku niezdolności do pracy spowodowanej wypadkiem, która przekracza 3 dni (wyłączając dzień samego incydentu), pracodawca ma obowiązek zgłosić wypadek do The Health and Safety Authority (irlandzki odpowiednik Państwowej Inspekcji Pracy).

Kontrola prawa do wynagrodzenia chorobowego

Poszkodowany powinien sprawdzić, czy ma prawo do wypłaty chorobowego oraz warunki umowy o pracę. Irlandzkie prawo nie narzuca na pracodawcę obowiązku wypłaty chorobowego, jednak niektórzy pracodawcy proponują płatne zwolnienie do określonej kwoty. W takim przypadku warunki są ustalone w kontrakcie.

Jeśli z powodu wypadku przebywasz na zwolnieniu lekarskim przez dłuższy czas, w Twoim interesie jest sprawdzianie uprawnień do zasiłku socjalnego. Możesz to zrobić na stronie Citizen Information.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

Pracodawca może mieć wykupione ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, które pokrywa koszty roszczenia z tytułu urazów odniesionych w miejscu pracy*.

Skonsultuj się z prawnikiem

Ważne jest, aby zasięgnąć porady prawnika ds. wypadków w miejscu pracy*. Jeśli zdecydujesz się na wniesienie roszczenia, nie masz obowiązku osobiście informować pracodawcy o tym fakcie. Prawnik może zrobić to w Twoim imieniu. Czasami klienci chcą uprzedzić swojego pracodawcę o tym, że skontaktuje się z nim adwokat, jednak zaleca się pozostawienie tego prawnemu reprezentantowi.

Odpowiedzialność pracodawcy

Wielu wypadków w miejscu pracy* można uniknąć. Niezależnie od wielkości firmy, każdy irlandzki pracodawca ma obowiązki, które są określone w ustawie o BHP z 2005 r. (Safety, Health and Welfare at Work Act 2005). Gwarantuje ona bezpieczeństwo i ochronę zdrowia pracowników w miejscu zatrudnienia mające na celu unikanie wypadków i urazów cielesnych*.

Warto nadmienić, że również od pracownika oczekuje się odpowiedzialnego zachowania w miejscu pracy oraz unikania celowego narażania się na ryzyko odniesienia urazu. Pomiędzy pracodawcą a pracownikiem powinna istnieć synergia i wzajemne zrozumienie, ponieważ pomaga to zminimalizować zagrożenia oraz liczbę wypadków przy pracy*.