Baza wiedzy

Odszkodowanie dla nie-rezydentów Irlandii

Nieważne, czy jesteś w Irlandii na wakacjach, odwiedzasz rodzinę, znajomych, czy po prostu jesteś tu przejazdem, odniesienie urazu w wypadku jest bardzo uciążliwe i z pewnością nie jest częścią Twoich planów. W wielu przypadkach ofiara wypadku nie zostaje w Irlandii wystarczająco długo, by móc dochodzić odszkodowania w trakcie pobytu. Rodzi się więc pytanie, co osoba niebędąca obywatelem Irlandii może zrobić, jeśli w czasie pobytu w Irlandii uczestniczyła w wypadku nie z własnej winy?

Wniesienie roszczenia odszkodowawczego

Jeśli nie mieszkasz w Irlandii na stałe, a podczas pobytu w tym kraju zdarzył Ci się wypadek, możesz mieć prawo do wniesienia roszczenia odszkodowawczego.

1. Skorzystaj z pomocy medycznej

Jeśli uczestniczyłeś w wypadku, w pierwszej kolejności ustal, czy doznałeś urazu. Najlepiej udaj się do lekarza lub na pogotowie ratunkowe (A&E).

2. Zgłoś incydent

W niektórych przypadkach, np. w wypadkach drogowych, być może trzeba będzie wezwać Gardaí (policję), aby przybyła na miejsce wypadku. Jeśli z kolei wypadek zdarzył się w pracy, wówczas należy zgłosić ten fakt swojemu kierownikowi. Natomiast kiedy wypadek zdarzył się w miejscu publicznym, np. w supermarkecie, natychmiast poinformuj o zdarzeniu personel sklepu i złóż sprawozdanie na odpowiednim formularzu.

3. Udokumentuj wypadek

Po przeprowadzeniu badania lekarskiego, poświęć trochę czasu na przypomnienie sobie i udokumentowanie szczegółów wypadku. Będzie to pomocne podczas rozmowy z adwokatem i pomoże mu ustalić, czy masz podstawę do wniesienia roszczenia z powodu doznanych szkód. Oto niektóre kwestie, o których należy pamiętać:

  • Data, godzina i miejsce wypadku
  • Szczegóły wypadku – zastanów się co się działo na moment przed wypadkiem i co spowodowało uraz.
  • Świadkowie wypadku – jeśli to możliwe, zbierz dane kontaktowe od wszystkich świadków wypadku, być może zajdzie potrzeba skontaktowania się z nimi w toku postępowania o odszkodowanie.
  • Dokumentacja urazu – sfotografuj obrażenia, niektóre skutki obrażeń mogą zniknąć zanim złożysz wniosek o odszkodowanie.
  • Dokumentacja wypadku – zachowaj dokumentację wypadku, notatki lekarskie, pokwitowania za koszty związane z wypadkiem, korespondencję e-mailową i wiadomości tekstowe od wszystkich zaangażowanych osób.

Jeśli masz zamiar założyć sprawę o odszkodowanie, zaleca się kontakt z prawnikiem ds. odszkodowań powypadkowych. Adwokat pomoże Ci podjąć właściwe kroki w odpowiednim czasie i przeprowadzi Cię przez cały proces, mając na uwadze Twój najlepszy interes.

Komisja ds. Szkód Osobowych (Injuries Board)

Komisja ds. Szkód Osobowych (Injuries Board) to organ państwowy w Irlandii, który ocenia i proponuje wysokość odszkodowania z tytułu doznanych szkód osobowych*. Większość roszczeń powypadkowych rozpatruje Injuries Board. (**Istnieją wyjątki – skonsultuj się z prawnikiem w celu uzyskania dalszych informacji). Wniosek do Injuries Board o rozpatrzenie sprawy powinien zostać złożony w ustawowym terminie znanym jako ‘okres przedawnienia’. Jeśli nie złożysz wniosku w tym terminie, możesz utracić możliwość dochodzenia odszkodowania. Aby skierować sprawę do Komisji należy przedstawić raport medyczny. Taki raport może sporządzić lekarz, który udzielił Ci leczenia po wypadku. Postępowanie w przypadku roszczeń o odszkodowanie z udziałem Komisji może przebiegać następująco:

1. Injuries Board

Komisja rozpatruje wniosek i proponuje kwotę odszkodowania, jaką powinna zapłacić strona odpowiedzialna za wypadek.

2. Zgoda

Jeśli obie strony zaakceptują sugerowaną kwotę odszkodowania, Komisja wyda wezwanie do zapłaty, a następnie strona odpowiedzialna za wypadek musi wypłacić uzgodnioną kwotę rekompensaty.

3. Postępowanie sądowe

Jeśli Ty lub strona winna wypadkowi nie zaakceptujecie kwoty rekompensaty, wówczas wszczyna się postępowanie sądowe, a Twoje roszczenie przechodzi do następnego etapu. Jeśli do tej pory nie powierzyłeś swojej sprawy prawnikowi, na tym etapie jest to nieuniknione. Adwokat, w porozumieniu z radcą sądowym, wskaże Ci właściwy sąd do wszczęcia postępowania sądowego i założy pozew w Twoim imieniu. Po załatwieniu pozostałych formalności prawnych, z którymi adwokat również Ci pomoże, otrzymasz powiadomienie o terminie rozprawy sądowej.

4. Rozstrzygnięcie sprawy

Na każdym etapie postępowania sądowego strona odpowiedzialna za wypadek może starać się zakończyć sprawę polubownie i uregulować płatność odszkodowania bez udziału sądu. W takim przypadku adwokat negocjuje w Twoim imieniu warunki ugody z zespołem prawnym strony winnej.

Ugoda w sprawie roszczenia z tytułu uszczerbku na zdrowiu*

Jeżeli strona pozwana chce sfinalizować sprawę polubownie, Twój przedstawiciel prawny doradzi Ci, jakie warunki ugody powinny Cię satysfakcjonować. Adwokat ma doświadczenie w dziedzinie szkód osobowych i będzie mógł udzielić Ci pomocnych rad. Negocjacje ugodowe zawsze odbywają się według zasady ‘without prejudice’, co oznacza, że jeżeli do ugody nie dojdzie, Sędzia nie dowie się o przebiegu tych negocjacji.

Ugoda oznacza, że zgadzasz się zamknąć całą sprawę przyjmując zaoferowaną kwotę odszkodowania. Należy pamiętać, że jeśli dojdzie do ugody, to jest to ‘całkowite i ostateczne’ uregulowanie Twoich roszczeń względem strony pozwanej. Oznacza, że nie będziesz mógł domagać się dodatkowego odszkodowania jeśli Twój uraz ulegnie pogorszeniu po upływie miesięcy czy lat po podpisaniu ugody.