Legal Guides

Odszkodowanie dla nie-rezydentów Irlandii

Bez względu na to, czy jesteś w Irlandii na wakacjach, odwiedzasz rodzinę, znajomych, czy po prostu jesteś tu przejazdem, odniesienie urazu w wypadku jest bardzo uciążliwe i z pewnością nie jest częścią Twoich planów. W wielu przypadkach ofiara wypadku nie zostaje w Irlandii wystarczająco długo, by w trakcie pobytu móc dochodzić odszkodowania. Rodzi się więc pytanie, jakie kroki może podjąć osoba niebędąca obywatelem Irlandii, jeśli w czasie pobytu w tym kraju uczestniczyła w wypadku nie z własnej winy?

Potrzebujesz porady prawnej?

Wniesienie roszczenia odszkodowawczego

Jeśli nie mieszkasz w Irlandii na stałe, a podczas pobytu w tym kraju zdarzył Ci się wypadek, możesz mieć prawo do wniesienia roszczenia odszkodowawczego.

1. Skorzystaj z pomocy medycznej

Jeśli uczestniczyłeś w wypadku, w pierwszej kolejności ustal, czy doznałeś urazu. Najlepiej udaj się do lekarza lub na pogotowie ratunkowe (A&E).

2. Zgłoś incydent

W niektórych sytuacjach, np. w wypadkach drogowych, może zaistnieć konieczność wezwania Gardaí (policji). Jeśli z kolei wypadek zdarzył się w pracy, wówczas należy zgłosić ten fakt swojemu kierownikowi. Natomiast kiedy wypadek zdarzył się w miejscu publicznym, np. w supermarkecie, natychmiast poinformuj o zdarzeniu personel sklepu i złóż sprawozdanie na odpowiednim formularzu.

3. Udokumentuj wypadek

Po przeprowadzeniu badania lekarskiego, przypomnij sobie szczegóły wypadku i je udokumentuj. Będzie to pomocne podczas rozmowy z adwokatem i pomoże w ustaleniu, czy masz podstawę do wniesienia roszczenia z powodu doznanych szkód. Oto niektóre kwestie, o których należy pamiętać:

  • Data, godzina i miejsce wypadku
  • Szczegóły wypadku – zastanów się co się działo na moment przed wypadkiem i co spowodowało uraz.
  • Świadkowie wypadku – jeśli to możliwe, zbierz dane kontaktowe od wszystkich świadków wypadku, być może zajdzie potrzeba skontaktowania się z nimi w toku postępowania o odszkodowanie.
  • Dokumentacja urazu – sfotografuj obrażenia bowiem niektóre oznaki urazu mogą zniknąć zanim złożysz wniosek o odszkodowanie.
  • Dokumentacja wypadku – zachowaj dokumentację wypadku, pokwitowania za koszty z nim związane, notatki lekarskie , korespondencję e-mailową i wiadomości tekstowe od wszystkich zaangażowanych osób.

Jeśli masz zamiar założyć sprawę o odszkodowanie, zaleca się kontakt z prawnikiem ds. odszkodowań powypadkowych. Adwokat pomoże Ci podjąć właściwe kroki w odpowiednim czasie i przeprowadzi Cię przez cały proces, mając na uwadze Twój najlepszy interes.

Komisja ds. Szkód Osobowych (Injuries Board)

Komisja ds. Szkód Osobowych (Injuries Board) to organ państwowy w Irlandii, który ocenia i proponuje wysokość odszkodowania z tytułu doznanych szkód osobowych. Większość roszczeń powypadkowych rozpatruje Injuries Board. (**Istnieją wyjątki – skonsultuj się z prawnikiem w celu uzyskania dalszych informacji). Wniosek do Injuries Board o rozpatrzenie sprawy powinien zostać złożony w ustawowym terminie znanym jako ‘okres przedawnienia’. Jeśli nie złożysz wniosku w tym czasie, możesz utracić możliwość dochodzenia odszkodowania. Aby skierować roszczenie do Komisji należy przedstawić stosowny raport medyczny. Taki raport może sporządzić lekarz, który udzielił Ci leczenia po zdarzeniu. Proces postępowania odszkodowawczego za pośrednictwem Komisji może przebiegać następująco:

1. Injuries Board

Komisja rozpatruje wniosek i proponuje kwotę odszkodowania, jaką powinna zapłacić strona odpowiedzialna za wypadek.

2. Zgoda

Jeśli obie strony zaakceptują sugerowaną kwotę odszkodowania, Komisja wyda wezwanie do zapłaty po czym strona odpowiedzialna za wypadek będzie zobowiązana wypłacić uzgodnioną kwotę rekompensaty.

3. Postępowanie sądowe

Jeśli Ty lub strona winna wypadkowi nie zaakceptujecie kwoty rekompensaty, wówczas należy wszcząć postępowanie sądowe, a Twoje roszczenie przejdzie do następnego etapu. Jeśli do tej pory nie powierzyłeś swojej sprawy prawnikowi, na tym etapie jest to nieuniknione. Adwokat, w porozumieniu z radcą sądowym, wskaże Ci właściwy sąd do którego należy złożyć postępowanie sądowe i skieruje pozew w Twoim imieniu. Po załatwieniu pozostałych formalności prawnych, z którymi adwokat również Ci pomoże, otrzymasz powiadomienie o terminie rozprawy sądowej.

4. Rozstrzygnięcie sprawy

Na każdym etapie postępowania sądowego strona odpowiedzialna za wypadek może starać się zakończyć sprawę polubownie i uregulować płatność odszkodowania bez udziału sądu. W takim przypadku adwokat negocjuje w Twoim imieniu warunki ugody z zespołem prawnym strony winnej.

Ugoda w sprawie roszczenia z tytułu uszczerbku na zdrowiu*

Jeżeli strona pozwana chce sfinalizować sprawę polubownie, Twój przedstawiciel prawny doradzi jakie warunki ugody powinny Cię satysfakcjonować. Adwokat ma doświadczenie w dziedzinie szkód osobowych i będzie mógł udzielić Ci pomocnych rad. Negocjacje ugodowe zawsze odbywają się według zasady ‘without prejudice’. Oznacza to, że jeżeli do ugody nie dojdzie, Sędzia nie dowie się o przebiegu tych negocjacji.

Ugoda oznacza, że zgadzasz się zamknąć całą sprawę przyjmując zaoferowaną kwotę odszkodowania. Należy pamiętać, że jest to ‘całkowite i ostateczne’ uregulowanie Twoich roszczeń względem strony pozwanej. Oznacza, że nie będziesz mógł domagać się dodatkowego odszkodowania jeśli Twój uraz ulegnie pogorszeniu po upływie miesięcy czy lat po podpisaniu ugody.