Legal Guides

Czym jest Bezpieczny System Pracy (SSoW)?

Bezpieczny System Pracy (SSoW) to procedura stosowana przez profesjonalistów w celu minimalizacji zagrożeń w miejscu pracy. Zapewnia ona pracownikom odpowiednie i bardzo bezpieczne warunki pracy. I choć wyeliminowanie wszystkich zagrożeń w miejscu pracy prawdopodobnie nie jest możliwe, to wprowadzenie środków ochrony indywidualnej (PPE), audyty wewnętrzne w miejscu pracy oraz opracowanie bezpiecznych systemów pracy może znacznie zmniejszyć ryzyko wystąpienia wypadków.

Potrzebujesz porady prawnej?

Etapy tworzenia Bezpiecznego Systemu Pracy

Kryteria bezpieczeństwa i higieny pracy różnią się zależnie od branży – inne będą dla pracowników branży hotelarskiej czy handlu detalicznego, a jeszcze inne dla pracowników budownictwa czy opieki zdrowotnej. Oto kilka ogólnych wskazówek dotyczących tworzenia bezpiecznych systemów pracy.

1.    Identyfikacja pracy/zadania

Pierwszym krokiem, jaki należy wykonać, aby opracować bezpieczny system pracy, jest zatrudnienie specjalisty ds. BHP, który dokona inspekcji miejsca pracy. Zadania wykonywane w pracy należy oceniać pod kątem używanego sprzętu lub maszyn, lokalizacji oraz pracownika, który je wykonuje.

2.    Analiza zadania

Specjalista ds. BHP powinien następnie zbadać stan używanych maszyn i sprzętu oraz ich zgodność z przepisami BHP. Używany sprzęt, bez wyjątków, musi być sprawdzany i utrzymywany według wysokich standardów. Miejsce pracy powinno również zostać ocenione pod względem działań, jakie zostały podjęte, by promować bezpieczną pracę.

Bardzo ważna jest także lokalizacja, w której wykonywana jest praca. Należy unikać sytuacji, w których miejsce pracy jest zbyt małe lub zbyt tłoczne. Specjalista ds. BHP przeprowadzi również wywiad z pracownikami, aby dowiedzieć się, czy są oni odpowiednio przeszkoleni i wykwalifikowani do samodzielnego wykonywania danej pracy. Każdy pracownik musi być również uprawniony do przebywania na terenie zakładu podczas wykonywania swojej pracy.

3.    Ustalanie bezpiecznych metod

Jak wspomniano wcześniej, forma bezpiecznego systemu pracy zależy od branży, dla której system jest wdrażany. Jeżeli dane zadanie zostanie uznane za bardzo niebezpieczne, to pracownicy je wykonujący powinni być wykwalifikowani lub posiadać zezwolenie na jego wykonywanie. Ocenę ryzyka należy również przeprowadzić przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac i wdrożyć pewne środki kontrolne w celu zminimalizowania ryzyka wystąpienia wypadku. Jeśli zadanie jest obarczone mniejszym ryzykiem, pracownik powinien kierować się podstawowymi przepisami BHP. Powyższe przepisy BHP należy przekazać pracownikowi w formie pisemnej. Należy również odnotować, czy do wykonania pracy niezbędne są środki ochrony osobistej (PPE).

4.    Wdrażanie bezpiecznych metod

Wdrożenie środków bezpieczeństwa można osiągnąć z pomocą kilku kluczowych metod. Szkolenie jest jedną z nich i pomaga zapewnić sprawne działanie bezpiecznego systemu pracy. Pracownicy powinni być odpowiednio przeszkoleni w zależności od pracy, jaką wykonują. Jeśli pracują z maszynami lub innym potencjalnie niebezpiecznym sprzętem, powinni przejść szkolenie i posiadać zezwolenie na obsługę danej maszyny.

Bezpieczne systemy pracy powinny również być regularnie oceniane i aktualizowane w celu utrzymania bezpieczeństwa w miejscu pracy. Wiąże się to z odnotowaniem wszelkich zagrożeń w miejscu pracy, które mogą doprowadzić do wypadku lub urazu. Za przeprowadzenie tych ocen odpowiada przełożony lub kierownik.

Jasna i zwięzła komunikacja to kolejna kluczowa metoda, która może pomóc zmniejszyć ryzyko w miejscu pracy i wdrożyć bezpieczne systemy pracy. Dobra komunikacja to także świetny sposób, aby zapewnić sprawny przebieg pracy. Każdy pracownik powinien zgłaszać swojemu przełożonemu lub specjaliście ds. BHP wszelkie obawy związane z bezpieczeństwem w miejscu pracy.

5. Ocena postępów

Wdrożenie bezpiecznych systemów powinno być regularnie oceniane przez przełożonego lub zespół zarządzający. Miejsce pracy to często środowisko dynamiczne, dlatego pracownicy mogą sami mieć pomysł na to, jakiewprowadzić nowe sposoby na zmniejszenie ryzyka. Ważne, aby pozostawać w stałym kontakcie z pracownikami, aby wiedzieć, jak się czują i czy można wprowadzić jakieś ulepszenia. Wskazany jest również stały kontakt z przełożonymi, aby sprawdzać na bieżąco, czy wdrożone metody bezpieczeństwa są realizowane i czy nadal spełniają swoje zadanie.