Przewodnik prawny

Jak długo trwa proces roszczenia odszkodowawczego?

Niektóre roszczenia z tytułu szkód osobowych mogą być dość skomplikowane. Ich złożoność zależy od typu wypadku i rodzaju odniesionych urazów. Trudno jest odpowiedzieć jak długo potrwa dochodzenie roszczenia odszkodowawczego, ponieważ wpływa na to wiele czynników. Aby zrozumieć co wiąże się z okresem trwania sprawy, należy zrozumieć pewne aspekty prawne procesu.

Potrzebujesz porady prawnej?

Ramy czasowe

Ramy czasowe na złożenie wniosku odszkodowawczego obejmują:

 • Prawny okres przedawnienia (2 lata bez jednego dnia)
 • Zebranie szczegółów wypadku (czas nieznany)
 • Ocena Injuries Board (7-9 miesięcy)
 • Akceptacja lub odrzucenie oszacowania Injuries Board (28 dni)

Prawny okres przedawnienia (2 lata bez jednego dnia)

Istnieją prawne ramy czasowe, które wyznaczają, jak długo po wypadku, osoba poszkodowana może wszcząć roszczenie z tytułu urazu. Terminy te zostały wyjaśnione w ustawie o okresie przedawnienia ‘Statute of Limitations’.

Zasadniczo osoba poszkodowana może wnieść roszczenie w ciągu 2 lat bez jednego dnia od daty wypadku lub od daty odkrycia uszczerbku na zdrowiu.

Data odkrycia uszczerbku na zdrowiu

Data odkrycia uszczerbku na zdrowiu ‘Date of knowledge’ to dzień, w którym osoba poszkodowana zdała sobie sprawę z następujących faktów:

 • Doznała urazu
 • Uraz ten był/jest poważny
 • Uraz został spowodowany przez zaniedbanie, czynniki szkodliwe lub brak spełnienia obowiązków przez stronę trzecią, która spowodowała wypadek.
 • Osoba poszkodowana zna tożsamość strony winnej wypadkowi.

W większości przypadków data uświadomienia sobie uszczerbku na zdrowiu to dzień, w którym doszło do wypadku, który to spowodował odniesienie urazu. Jednak w niektórych sytuacjach uraz lub choroba może nie objawiać się przez jakiś czas po wypadku. Wtedy datą, od której liczy się okres przedawnienia to dzień, w którym uraz odkryto.

Uwaga: Roszczenia z tytułu zaniedbań medycznych nie są rozpatrywane przez Injuries Board, dlatego jedynym sposobem na zatrzymanie zegara w wyznaczonym terminie jest wszczęcie postępowania sądowego. Istotnym jest, aby w sprawach dotyczących zaniedbań medycznych zaangażować prawnika jak najszybciej po zdaniu sobie sprawy z urazu lub choroby.

Zebranie szczegółów wypadku (czas nieznany)

Jeśli nie masz pewności od czego zacząć, adwokat ds. uszczerbków na zdrowiu z chęcią udzieli Ci porady. Adwokat pomoże zebrać wszystkie potrzebne informacje w jednym miejscu. Czas trwania tego etapu zależy od tego, czy jesteś proaktywny i jak szybko inne zaangażowane strony (np. lekarze sporządzający raporty medyczne, strony udzielające nagrań z kamer monitoringu) dostarczą wymagane informacje. Po zebraniu danych prawnik przygotuje wniosek do Komisji ds. Szkód Osobowych (Injuries Board), co jest pierwszym krokiem w procesie dochodzenia roszczenia. Zebranie następujących informacji odnośnie wypadku jest bardzo ważne:

 • Dokładny opis zdarzenia
 • Opis odniesionych urazów oraz zdjęcia obrażeń, jeśli to możliwe.
 • Szczegóły stanu zdrowia sprzed wypadku, jeśli miałeś wcześniejsze incydenty, urazy lub choroby.
 • Szczegóły wydatków związanych z wypadkiem, np. rachunki za lekarzy itp.
 • Dane osób odpowiedzialnych za wypadek
 • Raporty medyczne – uzyskanie tej dokumentacji może zająć trochę czasu i zależy od złożoności odniesionych urazów. Poza tym druga strona może poprosić własnych ekspertów medycznych o ocenę Twoich obrażeń w celu uzyskania własnych dowodów w sprawie.

Ocena Injuries Board (7-9 miesięcy)

Formularz A to wniosek, który składa się do komisji Injuries Board. Prawie wszystkie roszczenia z tytułu uszczerbku na zdrowiu kierowane są do Injuries Board w celu przygotowania oceny i propozycji odszkodowania.

Zgodnie z ustawą z 2003 r. komisja Injuries Board jest zobowiązana do przygotowania wyceny odszkodowania w ciągu 9 miesięcy licząc od daty wyrażenia zgody na ocenę roszczenia przez pozostałe strony sporu. Zgodnie z ostatnim raportem rocznym Injuries Board za 2017 r. czas przetwarzania roszczeń wynosił średnio 7,3 miesiąca.

UWAGA: Po złożeniu wniosku Injuries Board zegar okresu przedawnienia zostaje wstrzymany.

Akceptacja lub odrzucenie oszacowania Injuries Board (28 dni)

Po otrzymaniu oceny roszczenia przygotowanego przez Injuries Board możesz dokonać wyboru. Masz 28 dni na podjęcie decyzji. Na tym etapie możliwe są dwa scenariusze:

Scenariusz 1

Jeśli zarówno Ty, jak i strona winna zgodzicie się na oszacowanie roszczenia i sugerowaną wartość Twojego odszkodowania, zostanie ono uznane za rozstrzygnięte. Injuries Board wyda stronie winnej nakaz wypłaty odszkodowania.

Scenariusz 2

Jeśli Ty lub strona, która zawiniła nie zgadzacie się z oceną, sprawa przejdzie do następnego etapu i zostanie wszczęte postępowanie sądowe. W takim przypadku sprawa potrwa dłużej.

Postępowanie sądowe (czas nieznany)

Zanim zaczniesz martwić się sądem i wszystkim co się z tym wiąże, wiedz, że tylko bardzo niewielki odsetek spraw trafia na salę sądową. Najpierw organizowane są spotkania ugodowe. To właśnie podczas takich negocjacji rozstrzygana jest większość spraw – bez konieczności stawiennictwa w sądzie.

Radca prawny spełni rolę zaufanego doradcy i zadba o Twój najlepszy interes na każdym etapie sprawy. Jeśli obie strony wyrażą zgodę na ugodowe zakończenie roszczenia, sprawa zostanie rozstrzygnięta, a strona winna wypłaci należne odszkodowanie.

Jeśli jednak nie osiągniesz porozumienia na etapie spotkania ugodowego, o rezultacie Twojego roszczenia zadecyduje sędzia podczas rozprawy sądowej.

Jeśli sprawa potoczy się w ten sposób, może być trudno określić jak długo potrwa ten etap, ponieważ będzie to zależeć od czynników, takich jak pora roku i nakładu pracy sądów.