• Zaniedbania Medyczne

   Zaniedbania Medyczne

  Prawo regulujące kwestie błędów w sztuce lekarskiej i zaniedbań medycznych w Irlandii jest skomplikowane i opiera się na teście zastosowanym przez Sąd Najwyższy w sprawie Dunne v the National Maternity Hospital (1989). Przeczytaj więcej poniżej. Dowiedz się również więcej o innych formach odszkodowania.

  Zgoda na zabieg: każdy pacjent poddany operacji w trybie planowym musi zostać poinformowany o możliwych skutkach ubocznych oraz komplikacjach, które mogą wystąpić w związku z zabiegiem. Jest to wymóg przewidziany w prawie irlandzkim.

  
  					
  										

  • Ocena Twojej sytuacji:+

   Panel ekspertów oceni Twoją sytuację w następującym zakresie:

   Pielęgniarki  i fizjoterapeuci, odnośnie obecnej rehabilitacji oraz przyszłej opieki w przyszłości.

   Terapeuci zajęciowi, aby ustalić jaki sprzęt, pomoc oraz zmiany związane z domem i środkiem transport będą wymagane

   Eksperci od spraw zawodowyh określą potrzeby poszkodowanego związane z zatrudnieniem i edukacją.

   Lekarze specjaliści, aby oszacować koszty leczenia w przyszłości.

   Aktuariusze, którzy oszacują utracone zarobki, na których polega zarówno osoba poszkodowana jak i jej rodzina.

   Lekarze specjaliści określą w jakim stopniu uraz i utrata mobilności wpływać będą na poszkodowanego w przyszłości.

   Obliczenia odszdkodowania przez Sądy Irlandzkie.

  • Odszkodowanie za zaniedbanie medyczne i kliniczne:+

   Odszkodowanie za zaniedbanie medyczne lub kliniczne jest przyznawane przez Sądy Irlandzkie według następujących kryteriów:

   Ogólne straty spowodowane bólem i cierpieniem

   Szkody wymierne – finansowe pokrycie następujących kosztów i strat:

   – kosztów dotychczasowego oraz przeszłego leczenia;

   – dotychczasowej i przyszłej utraty zarobków;

   – kosztów związanych z pomocą i sprzętem oraz dostosowaniem domu i środku transportu do potrzeb poszkodowanego.

  • Ważne terminy+

   Osoba, która odniosła obrażenia w rezultacie procedury medycznej ma 2 lata od chwili urazu lub 2 lata od momentu, kiedy stała się świadoma tego, że doszło do urazu na to, aby rozpocząć postępowanie w sprawie. W przypadku osób poniżej 18 roku życia lub osób z upośledzeniem umysłowym okres przedawnienia jest ustawowo przedłużony. W przypadku wątpliwości w tym względzie należy zwrócić się o poradę prawną.

  • Przeczytaj więcej o Dunne V The National Maternity Hospital (1989)+

   Według testu ustalonego w sprawie Dunne V The National Maternity Hospital (1989):

   – lekarz jest wyłącznie wówczas odpowiedzialny za zaniedbanie wynikające ze złej diagnozy, jeżeli inny lekarz, o takiej samej specjalizacji lub o tym samym statusie działając z należytą starannością nie popełniłby takiego błędu.

   – Powód udowodni zaniedbanie medyczne ze strony lekarza, jeżeli wykaże, że lekarz nie zastosował się do ogólnie zaaprobowanej praktyki leczenia, jak również, iż żaden inny lekarz, o podobnej specjalizacji oraz umiejętnościach nie zastosowałby takiego leczenia, działając z należytą starannością, wymaganą od osoby o takich kwalifikacjach.

    

  • Inne formy odszkodowania:+

   Istnieje również program odszkodowań dla osób , które padły ofiarą fizycznego i psychicznego maltretowania oraz program szpitala Our Lady of Lourdes Hospital dla ofiar nadużyć ze strony lekarza położnika, który wykonał niepotrzebne zabiegi usuwania macicy w szpitalu Our Lady of Lourdes. Drogheda, Co Louth w latach 1974 – 1998.

    

  // FAQ LAYOUT ends // Tell Us About Your Case
  

  Zapytanie

  34 WESTMORELAND STREET
  DUBLIN 2, IRELAND

  Godziny otwarcia: Poniedziałek-Piątek 9.00am - 5.00pm

  CZŁONKOSTWO W STOWARZYSZENIACH I ORGANIZACJACH